Kokias teises jūs turite ir kaip galite jas įgyvendinti?

Jūs turite šias duomenų subjekto teises:

  • prašyti susipažinti su Bendrovėje tvarkomais savo asmens duomenimis bei gauti šių duomenų kopiją;
  • prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius savo asmens duomenis ir (ar) apriboti tokių asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje veiksmus (išskyrus saugojimą);
  • prašyti ištrinti neteisėtai, nesąžiningai tvarkomus ar perteklinius savo asmens duomenis ir (ar) apriboti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
  • nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu Bendrovėje, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti Bendrovės arba trečiosios šalies teisėtų interesų, įskaitant profiliavimą, remiantis tomis nuostatomis;
  • bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą, kai jūsų asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi sutikimo pagrindu. Tačiau svarbu paminėti, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui, vykdytam iki sutikimo atšaukimo momento;
  • prašyti gauti su savimi susijusius asmens duomenis (susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu) ir (ar) juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma („Teisė į duomenų perkeliamumą“);
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt) dėl Bendrovės veiksmų ir (ar) neveikimo tvarkant jūsų asmens duomenis.


Bendrovė netaiko tik automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, grindžiamų sprendimų priėmimo, dėl kurio jums galėtų kilti teisinės pasekmės arba panašiu būdu galėtų daryti jums didelį poveikį. Tačiau, atsižvelgiant į jūsų naršymo ir (ar) prekių, paslaugų užsakymo istoriją, jūs galite būti priskirti atitinkamai kategorijai, pagal kurią mes galėsime pateikti jums aktualiausią informaciją (pvz., naujienlaiškius, individualius pasiūlymus, specialias nuolaidas ir pan.).

Norėdami įgyvendinti pirmiau nurodytas duomenų subjekto teises, kreipkitės į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu: duomenu.apsauga@bite.lt. Dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taip pat galite kreiptis ir kitais būdais (pvz., pateikiant rašytinį prašymą tiesiogiai Bendrovės darbuotojams; prašymą siunčiant registruotu paštu ar per atstovą Bendrovės buveinės adresu). Pavyzdinę prašymo formą galite parsisiųsti čia. Pažymime, kad norėdami įgyvendinti savo duomenų subjekto teises jūs turite patvirtinti savo tapatybę vienu iš toliau nurodytų būdų: (1) pateikiant prašymą Bendrovės darbuotojui, kartu pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; (2) pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridėti galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka; (3) pateikiant prašymą elektroniniu būdu (el. paštu: duomenu.apsauga@bite.lt), prašymą patvirtinti elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę jūsų prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratęsimą būsite papildomai informuojami per 1 mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau matydami, kad jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.

Jei dėl šioje Politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų ir (ar) norėtumėte išreikšti savo nepasitenkinimą, nusiskundimus BITĖS privatumo nuostatomis, maloniai prašome kreiptis į BITĘ bet kuriuo jums patogiu būdu: (1) raštu – el. paštu: duomenu.apsauga@bite.lt; bendraukime@bite.lt ir (ar) buveinės adresu: Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius; (2) telefonu +370 699 23 230 (skambučio kaina pagal mokėjimo plano tarifus) ir (ar) atvykus į bet kurį BITĖS saloną.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

Bendrovei atnaujinus šią Politiką, apie esminius pakeitimus jus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.bite.lt ir (ar) pateikdami jums šią informaciją tiesiogiai. Nepaisant to, norėdami būti tikri dėl aktualios politikos redakcijos bei duomenų apsaugos nuostatų, turėtumėte retkarčiais savarankiškai peržiūrėti ir naujai susipažinti su svetainėje publikuojama politikos versija.

Atnaujinimo data: 2023-12-06

Ar pateikta informacija Jums padėjo išspręsti problemą?

Gaukite pasiūlymą

Mane domina:

Palikite savo kontaktus ir mes jums atrašysime.