Kokiais tikslais BITĖ tvarko jūsų asmens duomenis?

 • Teikiant elektroninių ryšių paslaugas ir (ar) parduodant prekes
 
Tvarkymo tikslas: (aprašymas)Elektroninių ryšių paslaugų teikimas ir (ar) prekių pardavimas, t. y. terminuotų ir (ar) neterminuotų sutarčių sudarymas ir vykdymas (įskaitant ir paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo bei atsiskaitymų už suteiktas paslaugas kontrolę ir apskaitą
Tvarkymo teisėtumo sąlygos:
Jums užsakant Mūsų teikiamas paslaugas ir (ar) perkant parduodamas prekes, tarp jūsų ir BITĖS yra sudaroma sutartis dėl konkrečių paslaugų teikimo ir (ar) prekių pirkimo, todėl jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. jūsų asmens duomenis BITEI tvarkyti yra būtina, siekiant įvykdyti su jumis sudarytą sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį, jūsų prašymu.
Kai sutartis, kurios pagrindu gaunate BITĖS paslaugas ir (ar) prekes, sudaroma su juridiniu asmeniu (Verslo klientu), tuomet jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p., nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų sudaryti ir vykdyti sutartis su juridiniais asmenimis (Verslo klientais) bei palaikyti komercinius ryšius. 
Siekiant įvykdyti teisės aktuose numatytus apskaitos reikalavimus (pvz., atlikti pajamų, sąnaudų apskaitą, tvarkyti sąskaitas ir sąskaitų apmokėjimo duomenis, kaip to reikalauja apskaitą reglamentuojantys teisės aktai) ir (ar) užtikrinti paslaugų tiekimo kokybę (t. y. užtikrinti privalomus paslaugų kokybės reikalavimus, kaip tai numatyta elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose), BITĖ turi teisinę prievolę tvarkyti apskaitai būtinus dokumentus (įskaitant asmens duomenis) ir (ar) srauto bei susijusius duomenis, todėl jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. BITEI taikomomis teisinėmis prievolėmis.
Tais atvejais kai BITĖS namų interneto paslaugų teikimui yra naudojamas įrenginys su integruotu namų tinklo stebėjimo įrankiu, BITĖ papildomai tvarko šio įrankio pagalba renkamus asmens duomenis, vadovaujantis: (1) Reglamento 6 str., 1 d. b p., t. y. duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti su klientu sudarytą namų interneto ryšio paslaugų teikimo sutartį. Šių duomenų tvarkymas minėto įrankio pagalba, padeda BITEI užtikrinti nuolatinį paslaugų teikimą (sutarties vykdymą), t. y. ryšio stabilumą, saugumą bei atlieka ryšio sutrikimų prevenciją. (2) Reglamento 6 str. 1 d. f p., t. y. duomenis tvarkyti būtina siekiant BITĖS teisėtų interesų, susijusių su namų interneto paslaugų kokybės gerinimu klientams. Atitinkamai, duomenų tvarkymas minėto įrankio pagalba, leis BITEI geriau pažinti klientų paslaugų naudojimą ir laiku identifikuoti dažniausiai pasitaikančiais paslaugų teikimo problemas, gedimus, taip pat atlikti nuotolinius gedimų taisymo darbus, tokiu būdu užtikrinant patogesnį paslaugų teikimą klientams bei aukštą paslaugų teikimo kokybę. (3) Reglamento 6 str. 1 d. a p., t. y. kliento duotu sutikimu atlikti tam tikrus taisomuosius/konfigūruojamuosius veiksmus (kaip pvz., Atstatyti gamyklinius įrenginio nustatymus; Pakeisti Wi-Fi belaidžio tinklo pavadinimą (SSID); Pakeisti Wi-Fi slaptažodį; atlikti prievado persiuntimą; atlikti Interneto prieigos taško pavadinimo (APN) pakeitimą; atlikti dinaminio IP adresų konfigūravimo protokolo (DHCP) nustatymą. Atitinkamai, BITĖ šiuos veiksmus galės atlikti tik turint Jūsų duotą sutikimą, kaip pvz., pokalbio metu Jums leidus atlikti konkrečius veiksmus, siekiant pašalinti techninius trikdžius ir (ar) užtikrinti techninių trikdžių prevenciją.
Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Pagrindiniai (identifikaciniai) asmens duomenys, t. y. jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kiti kontaktiniai duomenys, banko duomenys, asmens tapatybės dokumento duomenys ir (ar) kiti sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingi duomenys;
 • Sutarties duomenys, t. y. duomenys apie įrangą, pasirinktas paslaugas, mokėjimo planą (-us), apsisprendimą dėl tiesioginės rinkodaros ir pan.;
 • Sutarties vykdymo (naudojimo) duomenys, t. y. mokėjimų, atsiskaitymų ir skolų informacija, susirašinėjimas su BITE (pvz., jūsų nusiskundimai, BITĖS atsakymai į juos ir (ar) kita komunikacija, susijusi su sutarties vykdymu).

Pirmiau minėti asmens duomenys naudojami tam, kad BITĖ galėtų su jumis sudaryti el. ryšių paslaugų teikimo ir (ar) prekių pardavimo sutartis bei jas vykdyti (t. y. suteikti užsakytas el. ryšių paslaugas ir (ar) įrangą bei gauti už tai apmokėjimą (vykdant atsiskaitymų kontrolę ir apskaitą).

 • Srauto ir susiję duomenys (kurie generuojami automatiškai jums naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis), t. y. telekomunikacijų įvykio data ir laikas, telefono numeris, telefono ryšio numeris, į kurį nukreiptas skambutis (SMS, MMS), skambučio trukmė, vietovės žyma (celė) ir kiti duomenys, nurodantys faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą, tarptautinis judriojo ryšio abonento identifikatorius (IMSI), tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI), duomenų perdavimo sesijos kreipties taškas, IP adresai, duomenų kiekis, telekomunikacijų įvykio žymos, taip pat kiti elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys (kai šie duomenys susiję su konkrečiu asmeniu ir (ar) leidžia tiesiogiai/netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį).

Srauto ir susiję duomenys naudojami tam, kad BITĖ galėtų jums užtikrinti elektroninių ryšių tinklo ir paslaugų saugumą (t. y. palaikyti ar atkurti elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų saugumą, užkirsti kelią trečiųjų šalių galimai saugumo grėsmei), užtikrinti ryšio perdavimą (t. y. jūsų komunikacijos perdavimą elektroninių ryšių tinklu), taip pat fiksuoti ir (ar) administruoti elektroninių ryšių paslaugų naudojimo bei taikyti kitus privalomus paslaugų kokybės reikalavimus, numatytus elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 • Srauto valdymo priemonių duomenys, t. y. IP adresas, elektroninio pašto adresas.

Taikant srauto valdymo priemones, minėti asmens duomenys naudojami tik siekiant pašalinti iškilusią grėsmę tinklo stabilumui ir saugumui bei tvarkomi ne ilgiau nei tai yra būtina šiems tikslams pasiekti.

Kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu (Verslo klientu), BITĖ tvarko šiuos juridinių asmenų įgaliotų atstovų (prekių ir (ar) paslaugų sutarties šalių):
 • Identifikacinius asmens duomenis, t. y. vardas ir pavardė; asmens kodas; pareigos; kontaktiniai duomenys (pvz., telefono numeris, el. pašto adresas).

Minėti duomenys naudojami Verslo kliento atstovo identifikavimui, kai tai reikalinga paslaugų teikimui. Atkreipiame dėmesį, jog kiti sutarties sudarymo ir (ar) vykdymo metu surinkti (sugeneruoti) duomenys yra susiejami su juridiniu asmeniu (Verslo klientu), todėl nėra laikomi paslaugų naudotojo asmens duomenimis.

Kai BITĖS  namų interneto paslaugų teikimui yra naudojamas įrenginys (maršrutizatorius) su integruotu namų tinklo stebėjimo įrankiu, BITĖ papildomai tvarko šiuos įrankio pagalba surinktus asmens duomenis:
 • Paslaugų veikimo užtikrinimui (sutarties vykdymui) būtini duomenys: ryšio signalo stiprumas ir kiti signalo kokybiniai parametrai (RSRP, RSRQ, RSSI, SINR); naudojamas dažnis / dažnio pakeitimai; interneto prieigos taškas (APN).

Minėto įrankio pagalba renkami ir tvarkomi aukščiau išvardinti duomenys naudojami užtikrinant ryšio stabilumą, saugumą, atliekant ryšio sutrikimų prevenciją. Pasitelkdami minėtą įrankį taip pat galėsime atlikti interneto paslaugos tiekimo kokybei užtikrinti reikalingus veiksmus, t. y. diagnostinius testus, duomenų perdavimo delsos testus, nustatyti tinklo mastu atsiradusias ryšio problemas ir jas išspręsti joms dar nespėjus paveikti jūsų ryšio, atlikti programinės įrangos atnaujinimą bei kitus ryšio stabilumui, saugumui, kokybei užtikrinti reikalingus veiksmus.

 • Paslaugų kokybės gerinimui (remiantis BITĖS teisėtais interesais) reikalingi duomenys: įrenginio būsena (išjungtas/įjungtas); kiek ir kokių įrenginių prijungta prie įrankį naudojančio maršrutizatoriaus bei jų tarpusavio sujungimo būdas, signalai, būsenos; įrenginio medijos prieigos kontrolės (MAC) adresas, statinis adresas; prieinami bevielio interneto (Wi-Fi) kanalai; Wi-Fi signalo stiprumas, naudojamas dažnis; vidinio tinklo (LAN) prievadų veikimo būsena; duomenų perdavimo greitis; įrenginio programinės įrangos versija.

Minėto įrankio pagalba renkami ir tvarkomi aukščiau išvardinti duomenys naudojami įrenginio funkcionalumui palaikyti, siekiant paslaugų kokybės gerinimo klientams, kaip pvz., geriau pažinti klientų paslaugų naudojimą ir laiku identifikuoti dažniausiai pasitaikančiais paslaugų teikimo problemas, gedimus, taip pat atlikti programinės įrangos atnaujinimą bei nuotolinius gedimų taisymo darbus.

Papildomai informuojame, jog jeigu nesutinkate ir pageidaujate, sustabdyti aukščiau nurodytų duomenų rinkimą (paslaugų kokybės gerinimo tikslais), tai galite padaryti paskambinę mums telefono numeriu +370 699 23 230 arba atvykę į bet kurį BITĖS saloną.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys (išskyrus sutarties naudojimo ir srauto bei susijusius duomenis) gaunami tiesiogiai iš duomenų subjektų (Privačių klientų ir (ar) Verslo Klientų) sutarties sudarymo metu.

Asmens duomenys yra gaunami iš kitų duomenų valdytojų, atliekant Klientų mokumo vertinimą. Toks vertinimas atliekamas sutarties sudarymo metu, taip pat gali būti užsakomas ir per savitarnos svetainę (žr. mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslą).

Sutarties naudojimosi bei srauto ir (ar) su juo susiję duomenys gaunami (automatiškai generuojami) elektroninių ryšių paslaugų teikimo metu.

BITĖS namų interneto paslaugų teikimui, naudojantis įrenginiu (maršrutizatoriumi) su integruotu namų tinklo stebėjimo įrankiu, duomenys gaunami šio įrankio pagalba (pasinaudojant gamykliniu įrenginio funkcionalumu), elektroninių ryšių paslaugų teikimo metu. Apie tokį įrenginio funkcionalumą būsite papildomai informuojami šio įrenginio pirkimo metu.

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) kitiems duomenų valdytojams, kurie šiuos asmens duomenis gali gauti dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., kiti telekomunikacijų operatoriai, tiesioginio siuntų pristatymo paslaugas teikiančios įmonės, bankai ir kitos mokėjimo paslaugas teikiančios bendrovės, kitos BITĖS grupės įmonės); (2) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., siuntų pristatymo ir susijusias administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms, asmenims vykdantiems klientų aptarnavimą salone ar skambučių centre, teikiantiems IT paslaugas, auditoriams, konsultantams, skolų valdymo ir (ar) išieškojimo paslaugų teikėjams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės; (3) kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Šiems gavėjams duomenys gali būti teikiami, tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti BITĖS teises, klientų, darbuotojų ir (ar) išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Duomenų tvarkymo terminai:

BITĖ nurodytus asmens duomenis (išskyrus srauto ir susijusius duomenis) tvarko 10 metų, skaičiuojant nuo paskutinės sutarties su duomenų subjektu pabaigos ir galutinio atsiskaitymo už įrangą / paslaugas.

Srauto ir susijusius duomenis, taip pat BITĖS namų interneto paslaugų teikimui naudojantis įrenginiu (maršrutizatoriumi) su integruotu namų tinklo stebėjimo įrankiu surinktus duomenis BITĖ tvarko 6 mėnesius, skaičiuojant nuo įvykio užfiksavimo dienos.

Pasibaigus šiam saugojimo terminui, minėti duomenys bus sunaikinami.

 • Teikiant televizijos paslaugas ir (ar) parduodant prekes
 
Tvarkymo tikslas: (aprašymas)Mokamų televizijos paslaugų teikimas ir (ar) prekių pardavimas, t. y. terminuotų ir (ar) neterminuotų internetinės televizijos ir palydovinės televizijos sutarčių / užsakymų sudarymas ir vykdymas (įskaitant paslaugų kokybės užtikrinimo bei atsiskaitymų už suteiktas paslaugas kontrolę ir apskaitą)
Tvarkymo teisėtumo sąlygos:
Jums užsakant Mūsų teikiamas televizijos paslaugas, tarp jūsų ir BITĖS yra sudaroma sutartis dėl konkrečių paslaugų teikimo, todėl jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. jūsų asmens duomenis BITEI tvarkyti yra būtina, siekiant įvykdyti su jumis sudarytą sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį, jūsų prašymu.
Kai sutartis, kurios pagrindu gaunate BITĖS televizijos paslaugas, sudaroma su juridiniu asmeniu, tuomet jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų sudaryti ir vykdyti sutartis su juridiniais asmenimis bei palaikyti komercinius ryšius.
Siekiant įvykdyti teisės aktuose numatytus apskaitos reikalavimus (pvz., atlikti pajamų, sąnaudų apskaitą, tvarkyti sąskaitas ir sąskaitų apmokėjimo duomenis, kaip to reikalauja apskaitą reglamentuojantys teisės aktai) ir (ar) užtikrinti paslaugų tiekimo kokybę (t. y. užtikrinti privalomus paslaugų kokybės reikalavimus, kaip tai numatyta elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose), BITĖ turi teisinę prievolę tvarkyti apskaitai būtinus dokumentus (įskaitant asmens duomenis), todėl jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. BITEI taikomomis teisinėmis prievolėmis.
Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Pagrindiniai (identifikaciniai) asmens duomenys, t. y. jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kiti kontaktiniai duomenys, banko duomenys, asmens tapatybės dokumento duomenys ir (ar) kiti sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingi duomenys;
 • Sutarties vykdymo duomenys, t. y. mokėjimų, atsiskaitymų ir skolų informacija, susirašinėjimas su BITE (pvz., Kliento užklausos, korespondencija, prašymai ir (ar) kita komunikacija, susijusi su sutarties vykdymu);
 • Paslaugų naudojimosi duomenys, t. y. duomenys apie naudojamą įrangą (serijinis numeris, IMEI numeris ar kiti identifikatoriai), prisijungimo duomenys (IP adresas ir pan.), informacija apie pasirinktas paslaugas, mokėjimo planą (-us), suteiktas nuolaidas, TV paslaugų naudojimą (pvz., peržiūrėtas turinys) ir (ar) kita informacija, susijusi su TV paslaugų naudojimu.

Pirmiau minėti asmens duomenys naudojami tam, kad BITĖ galėtų su jumis sudaryti el. ryšių paslaugų teikimo ir (ar) prekių pardavimo sutartis bei jas vykdyti (t. y. suteikti užsakytas el. ryšių paslaugas ir (ar) įrangą bei gauti už tai apmokėjimą (vykdant atsiskaitymų kontrolę ir apskaitą)). Paslaugų naudojimosi duomenys papildomai tvarkomi paslaugų kokybės užtikrinimui bei naudojami turinio rekomendacijoms siūlyti. Atkreipiame dėmesį, jog internetinės TV paslaugos naudotojo turinio peržiūrėjimo analizė yra atliekama automatiniu būdu, todėl BITĖ turi teisę naudotojui pateikti atitinkamas turinio rekomendacijas, atsižvelgiant į naudotojo patirtį.

Kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu (Verslo klientu), BITĖ tvarko šiuos juridinių asmenų įgaliotų atstovų (prekių ir (ar) paslaugų sutarties šalių):
 • Identifikacinius asmens duomenis, t. y. vardas ir pavardė; asmens kodas; pareigos; kontaktiniai duomenys (pvz., telefono numeris, el. pašto adresas).

Minėti duomenys naudojami Juridinio asmens atstovo identifikavimui, kai tai reikalinga paslaugų teikimui. Atkreipiame dėmesį, jog kiti sutarties sudarymo ir (ar) vykdymo metu surinkti (sugeneruoti) duomenys yra susiejami su juridiniu asmeniu, todėl nėra laikomi paslaugų naudotojo asmens duomenimis.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjektų (Fizinių ir (ar) juridinių asmenų) sutarties sudarymo metu ir (ar) automatiškai generuojami TV paslaugų naudojimosi metu.

Sutarties sudarymo metu taip pat atliekamas Klientų mokumo vertinimas (žr. mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslą).

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) kitiems duomenų valdytojams, kuriems šie duomenys reikalingi dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., tiesioginio siuntų pristatymo paslaugas teikiančios įmonės, bankai ir kitos mokėjimo paslaugas teikiančios bendrovės ar kitos BITĖS grupės įmonės); (2) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., siuntų pristatymo ir susijusias administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms, IT paslaugų teikėjams, rinkodaros (turinio) paslaugų tiekėjams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės; (3) kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Šiems gavėjams duomenys gali būti teikiami, tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti BITĖS teises, klientų, darbuotojų ir (ar) išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Duomenų tvarkymo terminai:BITĖ nurodytus asmens duomenis tvarko ne ilgiau nei duomenys reikalingi siekiamam tikslui, tačiau ne ilgiau nei 10 metų, skaičiuojant nuo paskutinės sutarties su duomenų subjektu pabaigos ir galutinio atsiskaitymo už paslaugas.
 • Administruojant savitarnos sistemą „Mano BITĖ“
Tvarkymo tikslas: (aprašymas)„Mano BITĖ“ savitarnos sistemos administravimas leidžia automatizuoti vartotojų aptarnavimą (kiek tai susiję su vartotojų informacijos peržiūra ir paslaugų valdymu). Todėl BITĖS siekiamas tikslas yra suteikti galimybę vartotojams administruoti sudarytas sutartis, t. y. lengvai susipažinti su aktualia sutarties informacija (pvz., užsakytų paslaugų kiekiu ir sunaudojimu; sąskaitomis ar kita informacija), valdyti užsakytas prekes ir (ar) paslaugas (pvz., atisakyti ar užsakyti papildomas prekes ir (ar) paslaugas) bei kontroliuoti savo sąskaitų dydį ir (ar) jas apmokėti. Savitarnos sistema „Mano BITĖ“ galite pasinaudoti interneto svetainėje: (https://mano.bite.lt/lt/login) ir (ar) mobiliojoje programėlėje „Mano BITĖ“.
Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Atkreipiame dėmesį, jog užregistruoti paskyrą ir naudotis savitarnos sistema „Mano BITĖ“ gali tik esami ir (ar) buvę BITĖS klientai (t. y. sudarę su BITE prekių ir (ar) paslaugų teikimo sutartį), todėl jums naudojantis savitarnos sistema bei administruojant su BITE sudarytą sutartį, savitarnoje esančius jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su jumis sudarytas sutartis. Savitarnoje taip pat renkami ir tvarkomi jūsų tiesioginės rinkodaros sutikimai / atšaukimai.

Kai sutartis (kurios pagrindu gaunate BITĖS paslaugas ir (ar) prekes) sudaroma su juridiniu asmeniu (Verslo klientu), tuomet savitarnoje esantys duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų sudaryti ir vykdyti sutartis su juridiniais asmenimis (Verslo klientais) bei palaikyti komercinius ryšius.

Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Pagrindiniai (identifikaciniai) asmens duomenys, t. y. jūsų vardas, pavardė, prisijungimo elektroninio pašto adresas, slaptažodis (šifruotas), atžyma, ar paskyroje yra patvirtintas asmens kodas, ir jei taip – 4 jo skaitmenys, taip pat valdomų tel. numerių sąryšiai ir teisės.

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir (ar) asmens kodas (arba 4 (keturi) paskutiniai jo skaičiai) naudojami tam, kad BITĖ galėtų jus tinkamai identifikuoti ir suteikti galimybę naudotis unikalia savitarnos sistemos paskyra.

 • Savitarnoje pateikiami sutarties ir sutarties naudojimo duomenys, t. y. sąskaitų informacija (įskaitant sąskaitos sumos dydį ir kitą sąskaitoje esančią informacija bei galimybę (funkcionalumą) sąskaitas apmokėti); informacija apie pasirinktus planus ir naudojamas paslaugas (įskaitant turimus ryšio numerius); informacija apie įrenginius (jei jie buvo įsigyti išsimokėtinai); paslaugų naudojimo išklotinės; tiesioginės rinkodaros pasirinkimai; informacija apie pateikiamus naujus paslaugų ir (ar) prekių užsakymus / pakeitimus; ir pan.;

Minėti savitarnoje pateikiami duomenys naudojami tam, kad galėtume jus aptarnauti automatizuotomis priemonėmis, t. y. kad prisijungę prie savo paskyros galėtumėte greitai ir patogiai susipažinti su jums aktualia informacija apie sutarties (-čių) vykdymą (pvz., einamąsias sąskaitas, sąskaitų apmokėjimą, skolas, paslaugų naudojimo išklotines, detalias išklotines ir pan.) ar pasinaudoti kitais savitarnos siūlomais patogumais (pvz., patikslinti, pakeisti, ištaisyti savo asmens duomenis, užsakyti naujas paslaugas, valdyti paslaugos naudojimo limitus, blokuoti prarastas SIM korteles, apmokėti sąskaitas ir pan.).

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys (išskyrus paslaugos naudojimo duomenis) gaunami tiesiogiai iš duomenų subjektų (Klientų (fizinių asmenų) ir (ar) Klientų (juridinių asmenų) įgaliotų atstovų), sutarties sudarymo ir (ar) registracijos savitarnoje metu.

Kiti paslaugos naudojimo duomenys (pvz., Sąskaitų ir vartojimo informacija) gaunami (automatiškai generuojami) elektroninių ryšių paslaugų teikimo metu, t. y. savitarnoje atvaizduojami duomenys imami iš vidinių BITĖS sistemų ir (ar) duomenų bazių.

Papildomai, atkreipiame jūsų dėmesį, jog registracija / prisijungimas savitarnos sistemoje „Mano BITĖ“ gali būti atliekamas susiejant trečiųjų asmenų („Facebook“, „Google“ ar „Apple ID“) paskyras su savo savitarnos paskyra (t. y. šis susiejimas leis jums prisijungti prie savitarnos vieno mygtuko paspaudimu). Tad pasirinkus paskyrų susiejimą (subendrinimą), BITĖ iš trečiojo asmens (pvz., soc. tinklo „Facebook“ paskyros) gaus ir šiuo tikslu tvarkys el. pašto adresą ir (ar) kitus duomenis. Pažymime, jog apie konkrečius perduodamus asmens duomenis būsite informuojami paskyrų subendrinimo metu bei galėsite tai valdyti.

Taip pat, jums registruojantis / autorizuojantis / jungiantis naudojant elektroninių ryšių priemones (pvz., e. banku, m. parašu) iš šio gavėjo bus gaunama informacija, leidžianti jus tinkamai identifikuoti.

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų tiekėjams ir pan.). Duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės.

Duomenų tvarkymo terminai:

Savitarnos sistemoje pateikiami duomenys bus tvarkomi bendra tvarka ir saugomi pagal pagrindinius jų tvarkymo tikslus.

Savitarnos sistemos paskyros duomenys (įskaitant pačią paskyrą) bus tvarkomi visą sutarties su BITE galiojimo terminą, tačiau ne ilgiau, nei norėsite naudotis savitarnos sistema.

Nepaisant to, kad nurodytais tikslais savitarnos sistemoje tvarkomi asmens duomenys BITĖJE bus saugomi bendra tvarka, sutarties naudojimo duomenys (pvz., sąskaitos, naudojimo išklotinės ir pan.) savitarnos paskyroje rodomi ne daugiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo paslaugų suteikimo ir (ar) galutinio atsiskaitymo už įrangą ar paslaugas dienos.

 • Vykdant elektroninę prekybą
 
Tvarkymo tikslasElektroninės prekybos vykdymas (įskaitant užsakymų svetainėje (www.bite.lt) apdorojimą, finansinių dokumentų išrašymą, problemų, susijusių su prekių pateikimu ir pristatymu, sprendimą bei kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymą)
Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Jums perkant Mūsų svetainėje parduodamas prekes ir (ar) užsakant paslaugas, tarp jūsų ir BITĖS yra sudaroma sutartis dėl konkrečių paslaugų teikimo ir (ar) prekių pirkimo. Taigi, jūsų asmens duomenis, susijusius su prekių ir (ar) paslaugų pirkimu / užsakymu, tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su jumis sudarytas sutartis (užsakymus).

Kai sutartis / užsakymas (kurio pagrindu gaunate BITĖS paslaugas ir (ar) prekes) Svetainėje sudaromas su juridiniu asmeniu (Verslo klientu), tuomet užsakymo metu gauti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų sudaryti ir vykdyti sutartis su juridiniais asmenimis (Verslo klientais) bei palaikyti komercinius ryšius.

Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Pagrindiniai (identifikaciniai) asmens duomenys, t. y. vardas ir pavardė; pristatymo adresas; telefono numeris; el. pašto adresas; įmonės kodas ir (ar) PVM mokėtojo kodas (kai perkama juridinio asmens vardu ir (ar) perka PVM mokėtojas);
 • Sutarties (prekių užsakymo) duomenys, t. y. užsakymo numeris, informacija apie užsakytas prekes ir (ar) paslaugas bei kitos užsakymo detalės; apmokėjimo duomenys (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas bei kita informacija apie atsiskaitymo ir mokėjimo būdus); kontaktiniai duomenys bei kiti su užsakymu susiję įrašai.

Minėti asmens duomenys naudojami tam, kad BITĖ galėtų su jumis sudaryti nuotolinę paslaugų teikimo ir (ar) prekių pardavimo sutartį bei ją vykdyti (t. y. suteikti užsakytas prekes ir (ar) paslaugas bei gauti už tai apmokėjimą (vykdant atsiskaitymų kontrolę ir apskaitą).

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys (užsakymo pateikimui ir įvykdymui būtini duomenys) gaunami tiesiogiai iš BITĖS klientų (Privačių ir (ar) Verslo) užsakymo Svetainėje pateikimo ir (ar) sutarties sudarymo metu.

Sutarties sudarymo metu (t. y. perkant įrangą išsimokėtinai ir (ar) užsakant paslaugų teikimą), taip pat atliekamas jūsų mokumo vertinimas (žr. mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslą).

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) kitiems duomenų valdytojams, kurie šiuos asmens duomenis gali gauti dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., tiesioginio siuntų pristatymo paslaugas teikiančios įmonės, bankai ir kitos mokėjimo paslaugas teikiančios bendrovės, kitos BITĖS grupės įmonės); (2) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., siuntų pristatymo ir susijusias administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms, asmenims vykdantiems klientų aptarnavimą salone ar skambučių centre, teikiantiems IT paslaugas, auditoriams, konsultantams, skolų valdymo ir (ar) išieškojimo paslaugų teikėjams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės; (3) kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Šiems gavėjams duomenys gali būti teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti BITĖS teises, klientų, darbuotojų ir (ar) išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Duomenų tvarkymo terminai:

Duomenys, susiję su elektroninės prekybos vykdymo tikslu (pvz., Svetainėje pradėti ir (ar) atlikti prekių / paslaugų užsakymai ir pan.), – tvarkomi 1 metus, skaičiuojant nuo užsakymo ir (ar) galutinio atsiskaitymo už prekes / paslaugas dienos. Pasibaigus šiam terminui, jūsų minėti asmens duomenys bus panaikinami.

 • Vykdant tiesioginę rinkodarą
 
Tvarkymo tikslas:Tiesioginės rinkodaros vykdymas, įskaitant rinkodarą (sutikimo pagrindu), bendrą rinkodarą (teisėto intereso pagrindu) bei individualius (vienkartinius) informacijos apie BITĖS prekes ir (ar) paslaugas užsakymus.
Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Jums pažymint sutikimą gauti tiesioginę rinkodarą (pvz., Svetainėje, savitarnoje, sutartyje ar kitu būdu) ir (ar) pateikiant užklausimą dėl individualaus (vienkartinio) pasiūlymo, susijusio su BITĖS prekėmis / paslaugomis, jūs išreiškiate savo sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo, todėl jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. jūsų duotu sutikimu.

Kai jūs naudojatės BITĖS paslaugomis (pvz., užsakote prekes ir (ar) paslaugas bei šiuo tikslu pateikiate BITEI savo kontaktinius asmens duomenis, BITĖ turi teisę šiuos duomenis naudoti vykdydama bendrą rinkodarą (t. y. tiesioginiu būdu siūlyti jums panašias prekes ar paslaugas, pagal LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d., nuostatas). Taigi, jūsų asmens duomenis šiuo tikslu tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų siūlyti esamiems klientams panašias prekes ir (ar) paslaugas bei teirautis jų nuomonės apie jas.

Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:

BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:

 • Identifikaciniai duomenys, t. y. vardas ir pavardė; el. pašto adresas; telefono numeris (-iai);

Minėti asmens duomenys (kontaktiniai duomenys) naudojami tam, kad BITĖ galėtų tiesioginiu būdu (skambučiu/ trumpąja SMS žinute / el. paštu) pateikti jums aktualią BITĖS informaciją, reklaminius paslaugų ir (ar) prekių pasiūlymus, taip pat teirautis jūsų nuomonės apie BITĖS teikiamas paslaugas ir pan.

 • Individualizuota kliento informacija, t. y. informacija apie klientą dominančias prekes ir (ar) paslaugas, prekių ir (ar) paslaugų naudojimosi duomenys, naršymo Svetainėje duomenys ar kiti duomenys, padedantys pritaikyti siūlomą tiesioginę rinkodarą individualiai klientui.

Kliento duomenys, skirti tiesioginės rinkodaros individualizavimui naudojami tam, kad BITĖS teikiami rinkodaros pasiūlymai kuo tiksliau atitiktų Kliento pageidavimus, lūkesčius ir interesus bei suteiktų galimybę gauti jam aktualius BITĖS reklaminius pasiūlymus.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys (kontaktiniai duomenys) gaunami tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai duomenų subjektas duoda sutikimą gauti tiesioginę rinkodarą, individualų BITĖS pasiūlymą ir (ar) naudojasi BITĖS paslaugomis (jeigu duomenų pateikimo ir (ar) pranešimų gavimo metu neprieštaraujate ir neatsisakote gauti šių bendros rinkodaros pranešimų).

Kiti duomenys, skirti tiesioginės rinkodaros individualizavimui, gaunami (t. y. automatiškai generuojami) jums domintis apie BITĖS prekes ir (ar) paslaugas, naršant Svetainėje ar naudojantis kitomis BITĖS teikiamomis paslaugomis).

Papildomai, nurodome, jog duomenų subjektas bet kuriuo metu gali atšaukti savo duotą sutikimą (nebesutikti) ir (ar) atisakyti tiesioginės rinkodaros gavimo. Todėl, gavę informaciją apie tai, jog nebenorite gauti BITĖS siunčiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų, jūsų asmens duomenys toliau nebus tvarkomi šiuo tikslu (išskyrus sutikimo davimo ir (ar) atšaukimo fakto saugojimą).

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) kitiems duomenų valdytojams, kurie šiuos asmens duomenis gali gauti dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., kitoms BITĖS grupės įmonėms); (2) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., asmenims vykdantiems klientų aptarnavimą salone ar skambučių centre, teikiantiems IT paslaugas, specializuotos rinkodaros paslaugų tiekėjams, konsultantams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės.

Duomenų tvarkymo terminai:

Duomenys, susiję su tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu (pvz., duoti ir (ar) atšaukti rinkodaros sutikimai ir pan.), – tvarkomi 5 metus, skaičiuojant nuo sutikimo gavimo dienos, tačiau ne ilgiau, nei galioja sutikimas (t. y. iki sutikimo atšaukimo dienos). Sutikimui nustojus galioti, sutikimo gavimo įrodymai papildomai gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga BITĖS teisėtiems interesams apsaugoti.

Kai asmens duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis BITĖS teisėtais interesais (t. y. vykdant bendrą tiesioginę rinkodarą), jūsų duomenys bus tvarkomi iki tol, kol išreikšite nesutikimą / atsisakysite gauti šią rinkodarą, tačiau ne ilgiau, nei tęsiasi sutartiniai santykiai.

Asmeniui pateikus užklausimą dėl individualaus BITĖS pasiūlymo gavimo, šis paklausimas bus tvarkomas iki tol, kol tai reikalinga pasiekti konkretų tikslą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

 • Vertinant klientų mokumą ir valdant įsiskolinimus
 
Tvarkymo tikslas:

Šiame skyriuje aprašomas tvarkymo tikslas yra sudėtinis ir apima šiuos tikslus:

(1) Mokumo vertinimo atlikimas;

(2) Įsiskolinimų valdymas, skolų išieškojimas.

Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Jums kreipiantis į BITĘ dėl sutarties sudarymo (t. y. teikiamų paslaugų ir (ar) prekių užsakymo), BITĖ, turėdama jūsų sutikimą ir (ar) teisėtą interesą (priklausomai nuo sutarties tipo ir (ar) prekės kainos), prieš sudarant sutartį turi įsitikinti jūsų finansinėmis galimybėmis vykdant šią sutartį bei apsisaugoti nuo galimų nuostolių dėl tikėtino finansinių įsipareigojimų nevykdymo, todėl potencialių klientų mokumo vertinimo duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p. ir (ar) f) p. nurodytomis tvarkymo teisėtumo sąlygomis, t. y. (1) gavus jūsų sutikimą; (2) siekiant teisėtų BITĖS interesų.

Jums nevykdant savo finansinių įsipareigojimų pagal su BITE sudarytas paslaugų teikimo / prekių pirkimo sutartis (t. y. laiku neapmokant sąskaitų), BITĖ turi teisėtą interesą tvarkyti savo skolininkų asmens duomenis bei šiuos duomenis naudoti / perduoti skolų išieškojimui ir (ar) teikti į jungtines skolininkų rinkmenas bei tokiu būdu apginti savo interesus ir teisėtus reikalavimus, todėl skolininkų duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų, susijusių su potencialių klientų įsipareigojimų nevykdymo rizikos valdymu.

Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:BITĖ mokumo vertinimo atlikimo tikslu renka ir tvarko šiuos potencialaus kliento (fizinio asmens) asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Identifikaciniai duomenys, t. y. vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris.

Minėti duomenys naudojami tam, kad galėtume pateikti užklausą kreditų biurui (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“ ar kt.), siekiant sužinoti apie jūsų finansinę padėtį bei gauti šią informaciją* ir (ar) pasitelkiant duomenų tvarkytojus įvertinti šią informaciją;

 • Mokumo įvertinimo duomenys, t. y. kredito reitingas, informacija apie vykstančius teisminius ginčus ir (ar) vykdomąsias bylas-raginimus dėl skolų (teismų ir antstolių skelbiama vieša informacija), kreditinis aktyvumas, informacija apie turimus įsiskolinimus (pvz., skolos tipas ir suma, skolos atsiradimo ir apmokėjimo data, kreditorius ir pan.).

Šiuos duomenis naudojame tam, kad galėtume įvertinti, ar jūs galėsite įvykdyti su BITE sudarytą sutartį.

* Norime atkreipti jūsų dėmesį, jog potencialaus kliento mokumo vertinimas atliekamas kiekvieną kartą, kai kreipiatės į BITĘ dėl prekių ir (ar) paslaugų sutarties sudarymo. Nepaisant to, apie atliekamą patikrinimą jūs būsite informuojamas dar prieš užklausos pateikimą, todėl turite teisę prieštarauti tokiam jūsų duomenų tvarkymui. Tačiau svarbu paminėti, jog, jums išreiškus prieštaravimus, BITĖ negalės sudaryti jūsų norimos sutarties.

* Taip pat mokumo vertinimą galite užsakyti ir per BITĖS savitarnos svetainę. Šiuo atveju asmens duomenys tvarkomi gavus jūsų sutikimą. Savitarnos svetainėje bus atvaizduojamas limitas, už kurį galima įsigyti prekių išsimokėtinai.

BITĖ įsiskolinimų valdymo, skolų išieškojimo tikslu renka ir tvarko šiuos įsiskolinusių buvusių ir (ar) esamų klientų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:

 • Identifikaciniai duomenys, t. y. vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data; turima kontaktinė informacija (pvz., adresai, telefono numeriai, el. pašto adresai);
 • Sutarties ir sutarties vykdymo (naudojimo) duomenys, t. y. sutarties duomenys; sąskaitų duomenys (pvz., apmokėtos, neapmokėtos sąskaitos, neapmokėta dalis ir pan.), informacija, susijusi su skola (pvz., skolos faktą patvirtinantys dokumentai, skola, skolos atsiradimo data ir pan.);

Minėtus duomenis naudojame tam, kad galėtume kontroliuoti atsiskaitymus už suteiktas prekes ir (ar) paslaugas bei informuoti apie susidariusius įsiskolinimus, o esant pagrindui šiuos duomenis perduoti skolų išieškojimui ir (ar) jungtinėms skolininkų rinkmenoms*.

* Susidarius įsiskolinimui, BITĖ visuomet apie tai informuoja klientą, tačiau klientui per 30 dienų neapmokėjus šio įsiskolinimo, BITĖ turi teisę skolininko asmens duomenis perduoti skolų išieškojimo paslaugų teikėjams ir (ar) junginės skolininkų rinkmenos (registro) valdytojams UAB „Creditinfo Lietuva“.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Mokumo vertinimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

 • Identifikaciniai duomenys, gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuomet šis subjektas (esamas ir (ar) potencialus klientas) kreipiasi į BITĘ dėl sutarties sudarymo;
 • Mokumo įvertinimo duomenys, gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto ir (ar) mokumo vertinimą atliekančių įmonių (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“ ar pan.); valstybės registrų ir (ar) informacijos rinkmenų arba per valstybės registrų ir (ar) informacijos rinkmenų duomenų distributorius.

Įsiskolinimų valdymo, skolų išieškojimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

 • Identifikaciniai duomenys, gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuomet šis subjektas (esamas ir (ar) potencialus klientas) kreipiasi į BITĘ dėl sutarties sudarymo;
 • Sutarties (vykdymo) naudojimo duomenys, gaunami (automatiškai generuojami) paslaugų teikimo metu, atliekant atsiskaitymų už suteiktas paslaugas kontrolę ir apskaitą.
Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) kitiems duomenų valdytojams, kurie šiuos asmens duomenis gali gauti dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., jungtinėms skolininkų rinkmenoms (skolininkų registrams); (2) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., asmenims vykdantiems klientų aptarnavimą salone ar skambučių centre, teikiantiems IT paslaugas, auditoriams, konsultantams, skolų valdymo ir (ar) išieškojimo ar kitų teisinių paslaugų teikėjams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės; (3) kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Šiems gavėjams duomenys gali būti teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti BITĖS teises, klientų, darbuotojų ir (ar) išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Duomenų tvarkymo terminai:

Duomenys, susiję su subjekto (potencialaus kliento ar kliento) mokumo vertinimu, yra tvarkomi (tikrinami) ir saugomi ne ilgiau kaip 24 valandas. Todėl jums pakartotinai kreipiantis dėl prekių ir (ar) paslaugų sutarties sudarymo bus atliekamas mokumo vertinimas. Mokumo valdymui ateityje užtikrinti, taip pat galimiems ginčams spręsti, iš UAB „Creditinfo Lietuva“ ir (ar) UAB „Scorify“ gauta informacija ir reitingo paskaičiavimo informacija saugoma 6 mėnesius po atlikto vertinimo. Sudarius prekės įsigijimo sutartį atidėto mokėjimo sąlygomis, limito suma ar įrašas dėl nepavykusio patikrinimo išorinėse šaltiniuose bei įrašas apie depozito pritaikymą saugomi 10 metų.

Duomenys, susiję su kliento skola, skolos išieškojimu ir apskaita, yra tvarkomi 10 metų, skaičiuojant nuo sutarties pasibaigimo dienos ar skolos apmokėjimo dienos.

Pasibaigus šiems terminams, minėti jūsų asmens duomenys bus panaikinami.

 • Bendraujant su jumis telefonu
 
Tvarkymo tikslas:Telefoninių pokalbių įrašymas (įskaitant teikiamų paslaugų ir informavimo kokybės užtikrinimą, komercinių sandorių sudarymo ir jų vykdymo aplinkybes bei kitų susijusių aplinkybių patvirtinimo saugojimą).
Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Jums skambinant BITĖS pateikiamais telefono numeriais ir išklausius informaciją apie pokalbio įrašymą bei tęsiant pokalbį, išreiškiate sutikimą pokalbio įrašymui, todėl BITĖ, tvarkydama įeinančių skambučių pokalbių įrašymą šiuo tikslu, vadovaujasi Reglamento 6 str. 1 d. a) p. , t. y. jūsų sutikimu.

Kai BITĖS atstovai skambina jums bei su jumis bendrauja aktualiais klausimais (pvz., dėl prekių ir (ar) paslaugų užsakymo (sudarant sutartis) ar bendraujant dėl aplinkybių, susijusių su sutarčių vykdymu, bei kitų aplinkybių), BITĖ turi teisėtą interesą vykdyti šių pokalbių įrašymą, kad galėtų užtikrinti teikiamų paslaugų, atliekamo informavimo kokybę bei rinkti įrodymus apie sudarytus komercinius sandorius, jų vykdymą ar kitas susijusias aplinkybes (pagal LR Elektroninių ryšių įstatymo 61 str. 2 d. nuostatas). Todėl nurodyti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų. Bet kuriuo atveju, apie pokalbio su BITĖS atstovais įrašymą būsite informuojami.

Tvarkomi asmens duomenys ir naudojimas:BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Identifikaciniai duomenys, t. y. telefono numeris, vardas ir pavardė, 4 paskutiniai asmens kodo skaičiai ir (ar) kiti papildomi duomenys, pvz., asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, duomenys, susiję su BITĖS paslaugų naudojimu ir pan. (tais atvejais, kai būtina identifikuoti klientą).

Minėti asmens duomenys naudojami tam, kad galėtume identifikuoti klientą ir įvykdyti kliento paklausimą (pvz., atsakyti į klausimus, užsakyti prekes ir (ar) paslaugas ir pan.).

 • Pokalbio duomenys (įskaitant techninius duomenis), t. y. pokalbio įrašas, pokalbio data, laikas, trukmė ir kiti techniniai duomenys.

Pokalbio įrašas (įskaitant pokalbio turinį) naudojami tam, kad galėtume rinkti įrodymus apie telefonu sudarytas sutartis, jų vykdymą, duotus tiesioginės rinkodaros sutikimus ar kitas su paslaugų teikimu susijusias detales ir (arba) perklausyti / įvertinti šiuos pokalbius bei tokiu būdu užtikrinti BITĖS darbuotojų aptarnavimo kokybę ar spręsti dėl aptarnavimo telefonu kokybės gerinimo. O techniniai įrašo duomenys naudojami tam, kad būtų galima tinkamai administruoti turimus pokalbių įrašus bei žurnalizuoti (apskaityti) pokalbių įrašų tvarkymą.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjektų (fizinių asmenų ir (ar) juridinių asmenų įgaliotų atstovų), bendraujant telefonu su BITĖS atstovais.

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., vykdantiems klientų aptarnavimą skambučių centre, teikiantiems IT paslaugas, konsultantams). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės; (2) kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Šiems gavėjams duomenys gali būti teikiami, tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti BITĖS teises, klientų, darbuotojų ir (ar) išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Duomenų tvarkymo terminai:

Pokalbio įrašai, kuriuose buvo atsakoma į subjekto paklausimus, atliekamas informavimas ar sudaromas komercinis sandoris (pvz., susitarta dėl esminių sutarties sąlygų ir pan., – šis įrašas gali būti saugomas ne ilgiau kaip 2 mėnesius, skaičiuojant nuo pokalbio dienos, kad bendrovė galėtų įvertinti aptarnavimo kokybę ir (ar) turėtų įrodymų apie sudaromą ar vykdomą komercinį sandorį.

Jeigu pokalbio metu buvo užfiksuotas jūsų sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros gavimo ir (ar) kitos informacijos pateikimo, šie pokalbiai bus priskiriami prie jūsų (kliento) bei kaip įrodymai bus tvarkomi 5 metus, skaičiuojant nuo sutikimo gavimo dienos.

 • Vykdant teritorijos ir (ar) patalpų vaizdo stebėjimą
 
Tvarkymo tikslas: (aprašymas)Asmenų ir patalpų saugumo užtikrinimas, turto apsauga, nusikalstamų veikų prevencija ir išaiškinimas vykdant vaizdo stebėjimą.
Tvarkymo teisėtumo sąlygos:Jums lankantis BITĖS teritorijoje ir (ar) patalpose (pvz., BITĖS salonai), privalome pasirūpinti Mūsų Darbuotojų, klientų, lankytojų saugumu bei BITĖS turto apsauga (kartu vykdant nusikalstamų veikų, konfliktų ar kitų incidentų prevenciją), todėl BITĖ turi teisėtą interesą savo teritorijoje ir (ar) patalpose vykdyti vaizdo stabėjimą. Taigi, nurodyti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p., nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų.
Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Vaizdo duomenys (įskaitant garso ir kitus techninius duomenis), t. y. vaizdo įrašas su garsu (įskaitant jame užfiksuotus asmens duomenis), techniniai įrašo duomenys (pvz., stebėjimo vieta, data, laikas, trukmė ir pan.).

Minėti asmens duomenys (išskyrus techninius įrašo duomenis) naudojami tam, kad galėtume vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją BITĖS teritorijoje ir (ar) patalpose, o užfiksavus bet kokius nusikalstamus veiksmus, konfliktus ar kitus incidentus, kurie galėjo sukelti / sukėlė pavojų asmenų ir (ar) turto saugumui, galėtume išsiaiškinti visas incidento aplinkybes bei įrodymus perduoti atsakingoms teisėsaugos institucijoms. O techniniai įrašo duomenys naudojami tam, kad būtų galima tinkamai administruoti turimus pokalbių įrašus bei žurnalizuoti (apskaityti) pokalbių įrašų tvarkymą.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai šie duomenų subjektai lankosi BITĖS stebimoje teritorijoje ir (ar) patalpose. Vaizdo įrašai su garsu fiksuojami automatiniu būdu, vaizdo kameromis, o duomenų subjektas apie vykdomą vaizdo stebėjimą informuojamas informaciniais ženklais, dar prieš patenkant į BITĖS stebimą teritoriją ir (ar) patalpas.

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., vykdantiems apsaugos užtikrinimo funkcijas, teikiantiems IT paslaugas, konsultantams ar kitiems teisinių paslaugų teikėjams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės; (2) kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Šiems gavėjams duomenys gali būti teikiami, tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti BITĖS teises, klientų, darbuotojų ir (ar) išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Duomenų tvarkymo terminai:

BITĖS teritorijoje ir (ar) patalpose užfiksuoti vaizdo įrašai ar susiję asmens duomenys tvarkomi 14 (keturiolika) dienų nuo įrašo užfiksavimo dienos.

Jeigu vaizdo įraše užfiksuotos nusikalstamos veikos ir (ar) kito incidento aplinkybės, šie vaizdo įrašai gali būti tvarkomi visą šio incidento tyrimo (įskaitant teisėsaugos atliekamus tyrimus, teisminius procesus ir pan.) laikotarpį.

 • Komunikuojant su jumis socialiniuose tinkluose
 
Tvarkymo tikslas: (aprašymas)

BITĖS reprezentacijos ir žinomumo didinimas viešojoje erdvėje, komunikacija su subjektais socialiniuose tinkluose.

Tam, kad galėtume tinkamai reprezentuoti BITĘ bei didinti BITĖS valdomų prekės ženklų žinomumą viešojoje erdvėje, administruojame prekės ženklų paskyras šiuose socialiniuose tinkluose: „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir „YouTube“.

Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Jums lankantis BITĖS administruojamuose socialinių tinklų paskyrose (puslapiuose) bei komunikuojant su Mumis (t. y. pateikiant savo asmens duomenis Mūsų administruojamose socialinių tinklų paskyrose), jūs išreiškiate savo sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo, todėl jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. jūsų duotu sutikimu.

Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:BITĖ tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Paskyros duomenys, t. y. vardas, pavardė (pavadinimas), nuotraukos (pvz., profilio ir (ar) kuriose pažymėtas BITĖS valdomas prekės ženklas).
 • Komunikacijos duomenys, t. y. informacija apie komunikaciją BITĖS valdomų prekės ženklų paskyrose (pvz., „patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar apsilankymą ir kt.), informacija apie gautą pranešimą (pranešimo turinys, gavimo laikas, priedai, susirašinėjimo istorija ar kt.); informacija apie dalyvavimą BITĖS organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (pvz., dalyvavimą, nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.); informaciją apie BITĖS įvertinimus (pvz., įvertinimo balas, atsiliepimas ar kt.).

Minėti asmens duomenys naudojami BITĖS valdomų prekės ženklų reprezentacijai viešojoje erdvėje, BITĖS valdomų prekės ženklų paskyrų administravimui, renginių / žaidimų organizavimui bei kitokiai BITĖS valdomų prekės ženklų ir subjektų tarpusavio komunikacijai.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys BITĖS administruojamose socialinių tinklų paskyrose gaunami iš socialinio tinklo valdytojo (t. y. duomenų subjektų profilių socialiniuose tinkluose). Duomenis socialiniuose tinkluose pateikiate BITEI, kai lankotės ir atliekate kitus veiksmus ar kitaip komunikuojate BITĖS administruojamose socialinių tinklų paskyrose.

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) kitiems duomenų valdytojams, kurie šiuos asmens duomenis gali gauti dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., socialinio tinklo valdytojams); (2) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., teikiantiems IT paslaugas, marketingo ar susijusių paslaugų konsultantams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytojais (t. y. „Facebook“, „Instagram“, „YouTube“ ir „LinkedIn“ platformose). Todėl jūsų pateiktą komunikaciją su BITE taip pat gauna ir socialinio tinklo valdytojas. Taigi, jei norite plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu konkrečiame socialiniame tinkle, siūlome jums susipažinti su konkretaus socialinio tinklo valdytojo privatumo nuostatomis: (1) „Facebook“ privatumo nuostatos; (2) „Instagram“ privatumo nuostatos; (3) „LinkedIn“ privatumo nuostatos; (4) „YouTube“ privatumo nuostatos.

Duomenų tvarkymo terminai:

BITĖS administruojamose socialinio tinklo paskyrose (socialinės žiniasklaidos platformose) tvarkomi asmens duomenys nėra papildomai renkami ir tvarkomi BITĖS vidinėse sistemose (išskyrus atvejus, kai BITĖ turi kitą pagrindą tokių duomenų tvarkymui), todėl šie duomenys tvarkomi pagal socialinio tinklo valdytojo nustatytus terminus, tačiau ne ilgiau, nei galioja jūsų sutikimas šių duomenų tvarkymui (t. y. iki tol, kol patys panaikinate atitinkamus savo komunikacijos duomenis).

Pažymime, kad pasiliekame teisę ištrinti neteisėtą medžiagą, jei paaiškėtų, kad tai padaryti būtina (pvz., kuomet skelbiami teises pažeidžiantys ar neteisėti įrašai, neapykantą kurstantys komentarai, nepadorūs atsiliepimai (aiškiai seksualinio turinio) arba priedai (pvz., nuotraukos ar vaizdo įrašai), kuriais inter alia pažeidžiamos autorių teisės, asmens teisės ar kiti teisės aktai bei moralės ir etikos normos.

Ar pateikta informacija Jums padėjo išspręsti problemą?

Gaukite pasiūlymą

Mane domina:

Palikite savo kontaktus ir mes jums atrašysime.