Privatumo politika

Dažniausiai užduodami klausimai

UAB „Bitė Lietuva“ (įm. kodas 110688998; buveinės adresas: Žemaitės g. 15, LT-03118 Vilnius) (toliau – BITĖ; Mes) yra jūsų asmens duomenų valdytojas. Mes itin vertiname ir saugome savo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame informaciją apie Mūsų prekės ženklų interneto svetainėse taikomus asmens duomenų tvarkymo principus bei jūsų asmens duomenų apsaugos užtikrinimą. Šioje Politikoje galite susipažinti su jums aktualia informacija apie jūsų asmens duomenų apsaugą, turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus.

Šios Politikos tikslas yra informuoti jus apie BITĖS ir (ar) jos administruojamų prekės ženklų atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines duomenų apsaugos nuostatas, skirtas užtikrinti jūsų privatumą. Atkreipiame dėmesį, jog ši Politika nėra taikoma, kai naršote kitose interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per BITĖS tinklą, todėl, jei naršote kitose svetainėse, rekomenduojame susipažinti su tų svetainių privatumo politika.

Tvarkydami asmens duomenis Mes vadovaujamės Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su jumis, kai jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija, įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.

BITĖ, tvarkydama jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.
 • Teikiant telekomunikacijų paslaugas ir (ar) parduodant prekes
 
Tvarkymo tikslas: (aprašymas)Telekomunikacijų paslaugų teikimas ir (ar) prekių pardavimas, t. y. terminuotų ir (ar) neterminuotų sutarčių sudarymas ir vykdymas (įskaitant ir kokybės užtikrinimo bei atsiskaitymų už suteiktas paslaugas kontrolę ir apskaitą
Tvarkymo teisėtumo sąlygos:
Jums užsakant Mūsų teikiamas paslaugas ir (ar) perkant parduodamas prekes, tarp jūsų ir BITĖS yra sudaroma sutartis dėl konkrečių paslaugų teikimo ir (ar) prekių pirkimo, todėl jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. jūsų asmens duomenis BITEI tvarkyti yra būtina, siekiant įvykdyti su jumis sudarytą sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį, jūsų prašymu.
Kai sutartis, kurios pagrindu gaunate BITĖS paslaugas ir (ar) prekes, sudaroma su juridiniu asmeniu (Verslo klientu), tuomet jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p., nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų sudaryti ir vykdyti sutartis su juridiniais asmenimis (Verslo klientais) bei palaikyti komercinius ryšius. Jums užsakant Mūsų teikiamas paslaugas ir (ar) perkant parduodamas prekes, tarp jūsų ir BITĖS yra sudaroma sutartis dėl konkrečių paslaugų teikimo ir (ar) prekių pirkimo, todėl jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. jūsų asmens duomenis BITEI tvarkyti yra būtina, siekiant įvykdyti su jumis sudarytą sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį, jūsų prašymu. Kai sutartis, kurios pagrindu gaunate BITĖS paslaugas ir (ar) prekes, sudaroma su juridiniu asmeniu (Verslo klientu), tuomet jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p., nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų sudaryti ir vykdyti sutartis su juridiniais asmenimis (Verslo klientais) bei palaikyti komercinius ryšius.
Siekiant įvykdyti teisės aktuose numatytus apskaitos reikalavimus (pvz., atlikti pajamų, sąnaudų apskaitą, tvarkyti sąskaitas ir sąskaitų apmokėjimo duomenis, kaip to reikalauja apskaitą reglamentuojantys teisės aktai) ir (ar) užtikrinti paslaugų tiekimo kokybę (t. y. užtikrinti privalomus paslaugų kokybės reikalavimus, kaip tai numatyta elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose), BITĖ turi teisinę prievolę tvarkyti apskaitai būtinus dokumentus (įskaitant asmens duomenis) ir (ar) srauto bei susijusius duomenis, todėl jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. BITEI taikomomis teisinėmis prievolėmis.
Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Pagrindiniai (identifikaciniai) asmens duomenys, t. y. jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kiti kontaktiniai duomenys, banko duomenys, asmens tapatybės dokumento duomenys ir (ar) kiti sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingi duomenys;
 • Sutarties duomenys, t. y. duomenys apie įrangą, pasirinktas paslaugas, mokėjimo planą (-us), apsisprendimą dėl tiesioginės rinkodaros ir pan.;
 • o Sutarties vykdymo (naudojimo) duomenys, t. y. mokėjimų, atsiskaitymų ir skolų informacija, susirašinėjimas su BITE (pvz., jūsų nusiskundimai, BITĖS atsakymai į juos ir (ar) kita komunikacija, susijusi su sutarties vykdymu).

Pirmiau minėti asmens duomenys naudojami tam, kad BITĖ galėtų su jumis sudaryti el. ryšių paslaugų teikimo ir (ar) prekių pardavimo sutartis bei jas vykdyti (t. y. suteikti užsakytas el. ryšių paslaugas ir (ar) įrangą bei gauti už tai apmokėjimą (vykdant atsiskaitymų kontrolę ir apskaitą).

 • Srauto ir susiję duomenys (kurie generuojami automatiškai jums naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis), t. y. telekomunikacijų įvykio data ir laikas, telefono numeris, telefono ryšio numeris, į kurį nukreiptas skambutis (SMS, MMS), skambučio trukmė, vietovės žyma (celė) ir kiti duomenys, nurodantys faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą, tarptautinis judriojo ryšio abonento identifikatorius (IMSI), tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI), duomenų perdavimo sesijos kreipties taškas, IP adresai, duomenų kiekis, telekomunikacijų įvykio žymos, taip pat kiti elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys (kai šie duomenys susiję su konkrečiu asmeniu ir (ar) leidžia tiesiogiai/netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį).

Srauto ir susiję duomenys naudojami tam, kad BITĖ galėtų jums užtikrinti elektroninių ryšių tinklo ir paslaugų saugumą (t. y. palaikyti ar atkurti elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų saugumą, užkirsti kelią trečiųjų šalių galimai saugumo grėsmei), užtikrinti ryšio perdavimą (t. y. jūsų komunikacijos perdavimą elektroninių ryšių tinklu), taip pat fiksuoti ir (ar) administruoti elektroninių ryšių paslaugų naudojimo bei taikyti kitus privalomus paslaugų kokybės reikalavimus, numatytus elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 • Srauto valdymo priemonių duomenys, t. y. IP adresas, elektroninio pašto adresas.

Taikant srauto valdymo priemones, minėti asmens duomenys naudojami tik siekiant pašalinti iškilusią grėsmę tinklo stabilumui ir saugumui bei tvarkomi ne ilgiau nei tai yra būtina šiems tikslams pasiekti.

Kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu (Verslo klientu), BITĖ tvarko šiuos juridinių asmenų įgaliotų atstovų (prekių ir (ar) paslaugų sutarties šalių):
 • Identifikacinius asmens duomenis, t. y. vardas ir pavardė; asmens kodas; pareigos; kontaktiniai duomenys (pvz., telefono numeris, el. pašto adresas).

Minėti duomenys naudojami Verslo kliento atstovo identifikavimui, kai tai reikalinga paslaugų teikimui. Atkreipiame dėmesį, jog kiti sutarties sudarymo ir (ar) vykdymo metu surinkti (sugeneruoti) duomenys yra susiejami su juridiniu asmeniu (Verslo klientu), todėl nėra laikomi paslaugų naudotojo asmens duomenimis.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys (išskyrus sutarties naudojimo ir srauto bei susijusius duomenis) gaunami tiesiogiai iš duomenų subjektų (Privačių klientų ir (ar) Verslo Klientų) sutarties sudarymo metu.

Sutarties sudarymo metu taip pat atliekamas Klientų mokumo vertinimas (žr. mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslą).

Sutarties naudojimosi bei srauto ir (ar) su juo susiję duomenys gaunami (automatiškai generuojami) elektroninių ryšių paslaugų teikimo metu.

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) kitiems duomenų valdytojams, kurie šiuos asmens duomenis gali gauti dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., kiti telekomunikacijų operatoriai, tiesioginio pristatymo ir susijusias administravimo paslaugas teikiančios įmonės, bankai ir kitos mokėjimo paslaugas teikiančios bendrovės, kitos BITĖS grupės įmonės); (2) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., vykdantiems klientų aptarnavimą salone ar skambučių centre, teikiantiems IT paslaugas, auditoriams, konsultantams, skolų valdymo ir (ar) išieškojimo paslaugų teikėjams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės; (3) kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Šiems gavėjams duomenys gali būti teikiami, tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti BITĖS teises, klientų, darbuotojų ir (ar) išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Duomenų tvarkymo terminai:

BITĖ nurodytus asmens duomenis (išskyrus srauto ir susijusius duomenis) tvarko 10 metų, skaičiuojant nuo paskutinės sutarties su duomenų subjektu pabaigos ir galutinio atsiskaitymo už įrangą / paslaugas.

Srauto ir susijusius duomenis BITĖ tvarko 6 mėnesius, skaičiuojant nuo įvykio užfiksavimo dienos.

Pasibaigus šiam saugojimo terminui, minėti duomenys bus sunaikinami.

 • Teikiant televizijos paslaugas ir (ar) parduodant prekes
 
Tvarkymo tikslas: (aprašymas)Mokamų televizijos paslaugų teikimas ir (ar) prekių pardavimas, t. y. terminuotų ir (ar) neterminuotų internetinės televizijos ir palydovinės televizijos sutarčių / užsakymų sudarymas ir vykdymas (įskaitant paslaugų kokybės užtikrinimo bei atsiskaitymų už suteiktas paslaugas kontrolę ir apskaitą)
Tvarkymo teisėtumo sąlygos:
Jums užsakant Mūsų teikiamas televizijos paslaugas, tarp jūsų ir BITĖS yra sudaroma sutartis dėl konkrečių paslaugų teikimo, todėl jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. jūsų asmens duomenis BITEI tvarkyti yra būtina, siekiant įvykdyti su jumis sudarytą sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį, jūsų prašymu.
Kai sutartis, kurios pagrindu gaunate BITĖS televizijos paslaugas, sudaroma su juridiniu asmeniu, tuomet jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų sudaryti ir vykdyti sutartis su juridiniais asmenimis bei palaikyti komercinius ryšius.
Siekiant įvykdyti teisės aktuose numatytus apskaitos reikalavimus (pvz., atlikti pajamų, sąnaudų apskaitą, tvarkyti sąskaitas ir sąskaitų apmokėjimo duomenis, kaip to reikalauja apskaitą reglamentuojantys teisės aktai) ir (ar) užtikrinti paslaugų tiekimo kokybę (t. y. užtikrinti privalomus paslaugų kokybės reikalavimus, kaip tai numatyta elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose), BITĖ turi teisinę prievolę tvarkyti apskaitai būtinus dokumentus (įskaitant asmens duomenis), todėl jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. BITEI taikomomis teisinėmis prievolėmis.
Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Pagrindiniai (identifikaciniai) asmens duomenys, t. y. jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kiti kontaktiniai duomenys, banko duomenys, asmens tapatybės dokumento duomenys ir (ar) kiti sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingi duomenys;
 • Sutarties vykdymo duomenys, t. y. mokėjimų, atsiskaitymų ir skolų informacija, susirašinėjimas su BITE (pvz., Kliento užklausos, korespondencija, prašymai ir (ar) kita komunikacija, susijusi su sutarties vykdymu);
 • Paslaugų naudojimosi duomenys, t. y. duomenys apie naudojamą įrangą (serijinis numeris, IMEI numeris ar kiti identifikatoriai), prisijungimo duomenys (IP adresas ir pan.), informacija apie pasirinktas paslaugas, mokėjimo planą (-us), suteiktas nuolaidas, TV paslaugų naudojimą (pvz., peržiūrėtas turinys) ir (ar) kita informacija, susijusi su TV paslaugų naudojimu.

Pirmiau minėti asmens duomenys naudojami tam, kad BITĖ galėtų su jumis sudaryti el. ryšių paslaugų teikimo ir (ar) prekių pardavimo sutartis bei jas vykdyti (t. y. suteikti užsakytas el. ryšių paslaugas ir (ar) įrangą bei gauti už tai apmokėjimą (vykdant atsiskaitymų kontrolę ir apskaitą)). Paslaugų naudojimosi duomenys papildomai tvarkomi paslaugų kokybės užtikrinimui bei naudojami turinio rekomendacijoms siūlyti. Atkreipiame dėmesį, jog internetinės TV paslaugos naudotojo turinio peržiūrėjimo analizė yra atliekama automatiniu būdu, todėl BITĖ turi teisę naudotojui pateikti atitinkamas turinio rekomendacijas, atsižvelgiant į naudotojo patirtį.

Kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu (Verslo klientu), BITĖ tvarko šiuos juridinių asmenų įgaliotų atstovų (prekių ir (ar) paslaugų sutarties šalių):
 • Identifikacinius asmens duomenis, t. y. vardas ir pavardė; asmens kodas; pareigos; kontaktiniai duomenys (pvz., telefono numeris, el. pašto adresas).

Minėti duomenys naudojami Juridinio asmens atstovo identifikavimui, kai tai reikalinga paslaugų teikimui. Atkreipiame dėmesį, jog kiti sutarties sudarymo ir (ar) vykdymo metu surinkti (sugeneruoti) duomenys yra susiejami su juridiniu asmeniu, todėl nėra laikomi paslaugų naudotojo asmens duomenimis.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjektų (Fizinių ir (ar) juridinių asmenų) sutarties sudarymo metu ir (ar) automatiškai generuojami TV paslaugų naudojimosi metu.

Sutarties sudarymo metu taip pat atliekamas Klientų mokumo vertinimas (žr. mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslą).

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) kitiems duomenų valdytojams, kuriems šie duomenys reikalingi dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., bankai ir kitos mokėjimo paslaugas teikiančios bendrovės ar kitos BITĖS grupės įmonės); (2) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjams, rinkodaros (turinio) paslaugų tiekėjams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės; (3) kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Šiems gavėjams duomenys gali būti teikiami, tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti BITĖS teises, klientų, darbuotojų ir (ar) išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

 • Administruojant savitarnos sistemą „Mano BITĖ“
Tvarkymo tikslas: (aprašymas)„Mano BITĖ“ savitarnos sistemos administravimas leidžia automatizuoti vartotojų aptarnavimą (kiek tai susiję su vartotojų informacijos peržiūra ir paslaugų valdymu). Todėl BITĖS siekiamas tikslas yra suteikti galimybę vartotojams administruoti sudarytas sutartis, t. y. lengvai susipažinti su aktualia sutarties informacija (pvz., užsakytų paslaugų kiekiu ir sunaudojimu; sąskaitomis ar kita informacija), valdyti užsakytas prekes ir (ar) paslaugas (pvz., atisakyti ar užsakyti papildomas prekes ir (ar) paslaugas) bei kontroliuoti savo sąskaitų dydį ir (ar) jas apmokėti. Savitarnos sistema „Mano BITĖ“ galite pasinaudoti interneto svetainėje: (https://mano.bite.lt/lt/login) ir (ar) mobiliojoje programėlėje „Mano BITĖ“.
Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Atkreipiame dėmesį, jog užregistruoti paskyrą ir naudotis savitarnos sistema „Mano BITĖ“ gali tik esami ir (ar) buvę BITĖS klientai (t. y. sudarę su BITE prekių ir (ar) paslaugų teikimo sutartį), todėl jums naudojantis savitarnos sistema bei administruojant su BITE sudarytą sutartį, savitarnoje esančius jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su jumis sudarytas sutartis. Savitarnoje taip pat renkami ir tvarkomi jūsų tiesioginės rinkodaros sutikimai / atšaukimai.

Kai sutartis (kurios pagrindu gaunate BITĖS paslaugas ir (ar) prekes) sudaroma su juridiniu asmeniu (Verslo klientu), tuomet savitarnoje esantys duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų sudaryti ir vykdyti sutartis su juridiniais asmenimis (Verslo klientais) bei palaikyti komercinius ryšius.

Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Pagrindiniai (identifikaciniai) asmens duomenys, t. y. jūsų vardas, pavardė, prisijungimo elektroninio pašto adresas, slaptažodis (šifruotas), atžyma, ar paskyroje yra patvirtintas asmens kodas, ir jei taip – 4 jo skaitmenys, taip pat valdomų tel. numerių sąryšiai ir teisės.

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir (ar) asmens kodas (arba 4 (keturi) paskutiniai jo skaičiai) naudojami tam, kad BITĖ galėtų jus tinkamai identifikuoti ir suteikti galimybę naudotis unikalia savitarnos sistemos paskyra.

 • Savitarnoje pateikiami sutarties ir sutarties naudojimo duomenys, t. y. sąskaitų informacija (įskaitant sąskaitos sumos dydį ir kitą sąskaitoje esančią informacija bei galimybę (funkcionalumą) sąskaitas apmokėti); informacija apie pasirinktus planus ir naudojamas paslaugas (įskaitant turimus ryšio numerius); informacija apie įrenginius (jei jie buvo įsigyti išsimokėtinai); paslaugų naudojimo išklotinės; tiesioginės rinkodaros pasirinkimai; informacija apie pateikiamus naujus paslaugų ir (ar) prekių užsakymus / pakeitimus; ir pan.;

Minėti savitarnoje pateikiami duomenys naudojami tam, kad galėtume jus aptarnauti automatizuotomis priemonėmis, t. y. kad prisijungę prie savo paskyros galėtumėte greitai ir patogiai susipažinti su jums aktualia informacija apie sutarties (-čių) vykdymą (pvz., einamąsias sąskaitas, sąskaitų apmokėjimą, skolas, paslaugų naudojimo išklotines, detalias išklotines ir pan.) ar pasinaudoti kitais savitarnos siūlomais patogumais (pvz., patikslinti, pakeisti, ištaisyti savo asmens duomenis, užsakyti naujas paslaugas, valdyti paslaugos naudojimo limitus, blokuoti prarastas SIM korteles, apmokėti sąskaitas ir pan.).

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys (išskyrus paslaugos naudojimo duomenis) gaunami tiesiogiai iš duomenų subjektų (Klientų (fizinių asmenų) ir (ar) Klientų (juridinių asmenų) įgaliotų atstovų), sutarties sudarymo ir (ar) registracijos savitarnoje metu.

Kiti paslaugos naudojimo duomenys (pvz., Sąskaitų ir vartojimo informacija) gaunami (automatiškai generuojami) elektroninių ryšių paslaugų teikimo metu, t. y. savitarnoje atvaizduojami duomenys imami iš vidinių BITĖS sistemų ir (ar) duomenų bazių.

Papildomai, atkreipiame jūsų dėmesį, jog registracija / prisijungimas savitarnos sistemoje „Mano BITĖ“ gali būti atliekamas susiejant trečiųjų asmenų („Facebook“, „Google“ ar „Apple ID“) paskyras su savo savitarnos paskyra (t. y. šis susiejimas leis jums prisijungti prie savitarnos vieno mygtuko paspaudimu). Tad pasirinkus paskyrų susiejimą (subendrinimą), BITĖ iš trečiojo asmens (pvz., soc. tinklo „Facebook“ paskyros) gaus ir šiuo tikslu tvarkys el. pašto adresą ir (ar) kitus duomenis. Pažymime, jog apie konkrečius perduodamus asmens duomenis būsite informuojami paskyrų subendrinimo metu bei galėsite tai valdyti.

Taip pat, jums registruojantis / autorizuojantis / jungiantis naudojant elektroninių ryšių priemones (pvz., e. banku, m. parašu) iš šio gavėjo bus gaunama informacija, leidžianti jus tinkamai identifikuoti.

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų tiekėjams ir pan.). Duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės.

Duomenų tvarkymo terminai:

Savitarnos sistemoje pateikiami duomenys bus tvarkomi bendra tvarka ir saugomi pagal pagrindinius jų tvarkymo tikslus.

Savitarnos sistemos paskyros duomenys (įskaitant pačią paskyrą) bus tvarkomi visą sutarties su BITE galiojimo terminą, tačiau ne ilgiau, nei norėsite naudotis savitarnos sistema.

Nepaisant to, kad nurodytais tikslais savitarnos sistemoje tvarkomi asmens duomenys BITĖJE bus saugomi bendra tvarka, sutarties naudojimo duomenys (pvz., sąskaitos, naudojimo išklotinės ir pan.) savitarnos paskyroje rodomi ne daugiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo paslaugų suteikimo ir (ar) galutinio atsiskaitymo už įrangą ar paslaugas dienos.

 • Vykdant elektroninę prekybą
 
Tvarkymo tikslasElektroninės prekybos vykdymas (įskaitant užsakymų svetainėje (www.bite.lt) apdorojimą, finansinių dokumentų išrašymą, problemų, susijusių su prekių pateikimu ir pristatymu, sprendimą bei kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymą)
Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Jums perkant Mūsų svetainėje parduodamas prekes ir (ar) užsakant paslaugas, tarp jūsų ir BITĖS yra sudaroma sutartis dėl konkrečių paslaugų teikimo ir (ar) prekių pirkimo. Taigi, jūsų asmens duomenis, susijusius su prekių ir (ar) paslaugų pirkimu / užsakymu, tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su jumis sudarytas sutartis (užsakymus).

Kai sutartis / užsakymas (kurio pagrindu gaunate BITĖS paslaugas ir (ar) prekes) Svetainėje sudaromas su juridiniu asmeniu (Verslo klientu), tuomet užsakymo metu gauti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų sudaryti ir vykdyti sutartis su juridiniais asmenimis (Verslo klientais) bei palaikyti komercinius ryšius.

Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Pagrindiniai (identifikaciniai) asmens duomenys, t. y. vardas ir pavardė; pristatymo adresas; telefono numeris; el. pašto adresas; įmonės kodas ir (ar) PVM mokėtojo kodas (kai perkama juridinio asmens vardu ir (ar) perka PVM mokėtojas);
 • Sutarties (prekių užsakymo) duomenys, t. y. užsakymo numeris, informacija apie užsakytas prekes ir (ar) paslaugas bei kitos užsakymo detalės; apmokėjimo duomenys (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas bei kita informacija apie atsiskaitymo ir mokėjimo būdus); kontaktiniai duomenys bei kiti su užsakymu susiję įrašai.

Minėti asmens duomenys naudojami tam, kad BITĖ galėtų su jumis sudaryti nuotolinę paslaugų teikimo ir (ar) prekių pardavimo sutartį bei ją vykdyti (t. y. suteikti užsakytas prekes ir (ar) paslaugas bei gauti už tai apmokėjimą (vykdant atsiskaitymų kontrolę ir apskaitą).

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys (užsakymo pateikimui ir įvykdymui būtini duomenys) gaunami tiesiogiai iš BITĖS klientų (Privačių ir (ar) Verslo) užsakymo Svetainėje pateikimo ir (ar) sutarties sudarymo metu.

Sutarties sudarymo metu (t. y. perkant įrangą išsimokėtinai ir (ar) užsakant paslaugų teikimą), taip pat atliekamas jūsų mokumo vertinimas (žr. mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslą).

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) kitiems duomenų valdytojams, kurie šiuos asmens duomenis gali gauti dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., tiesioginio pristatymo ir susijusias administravimo paslaugas teikiančios įmonės, bankai ir kitos mokėjimo paslaugas teikiančios bendrovės, kitos BITĖS grupės įmonės); (2) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., vykdantiems klientų aptarnavimą salone ar skambučių centre, teikiantiems IT paslaugas, auditoriams, konsultantams, skolų valdymo ir (ar) išieškojimo paslaugų teikėjams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės; (3) kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Šiems gavėjams duomenys gali būti teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti BITĖS teises, klientų, darbuotojų ir (ar) išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Duomenų tvarkymo terminai:

Duomenys, susiję su elektroninės prekybos vykdymo tikslu (pvz., Svetainėje pradėti ir (ar) atlikti prekių / paslaugų užsakymai ir pan.), – tvarkomi 1 metus, skaičiuojant nuo užsakymo ir (ar) galutinio atsiskaitymo už prekes / paslaugas dienos. Pasibaigus šiam terminui, jūsų minėti asmens duomenys bus panaikinami.

 • Vykdant tiesioginę rinkodarą
 
Tvarkymo tikslas:Tiesioginės rinkodaros vykdymas, įskaitant rinkodarą (sutikimo pagrindu), bendrą rinkodarą (teisėto intereso pagrindu) bei individualius (vienkartinius) informacijos apie BITĖS prekes ir (ar) paslaugas užsakymus.
Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Jums pažymint sutikimą gauti tiesioginę rinkodarą (pvz., Svetainėje, savitarnoje, sutartyje ar kitu būdu) ir (ar) pateikiant užklausimą dėl individualaus (vienkartinio) pasiūlymo, susijusio su BITĖS prekėmis / paslaugomis, jūs išreiškiate savo sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo, todėl jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. jūsų duotu sutikimu.

Kai jūs naudojatės BITĖS paslaugomis (pvz., užsakote prekes ir (ar) paslaugas bei šiuo tikslu pateikiate BITEI savo kontaktinius asmens duomenis, BITĖ turi teisę šiuos duomenis naudoti vykdydama bendrą rinkodarą (t. y. tiesioginiu būdu siūlyti jums panašias prekes ar paslaugas, pagal LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d., nuostatas). Taigi, jūsų asmens duomenis šiuo tikslu tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų siūlyti esamiems klientams panašias prekes ir (ar) paslaugas bei teirautis jų nuomonės apie jas.

Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:

BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:

 • Identifikaciniai duomenys, t. y. vardas ir pavardė; el. pašto adresas; telefono numeris (-iai);

Minėti asmens duomenys (kontaktiniai duomenys) naudojami tam, kad BITĖ galėtų tiesioginiu būdu (skambučiu/ trumpąja SMS žinute / el. paštu) pateikti jums aktualią BITĖS informaciją, reklaminius paslaugų ir (ar) prekių pasiūlymus, taip pat teirautis jūsų nuomonės apie BITĖS teikiamas paslaugas ir pan.

 • Individualizuota kliento informacija, t. y. informacija apie klientą dominančias prekes ir (ar) paslaugas, prekių ir (ar) paslaugų naudojimosi duomenys, naršymo Svetainėje duomenys ar kiti duomenys, padedantys pritaikyti siūlomą tiesioginę rinkodarą individualiai klientui.

Kliento duomenys, skirti tiesioginės rinkodaros individualizavimui naudojami tam, kad BITĖS teikiami rinkodaros pasiūlymai kuo tiksliau atitiktų Kliento pageidavimus, lūkesčius ir interesus bei suteiktų galimybę gauti jam aktualius BITĖS reklaminius pasiūlymus.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys (kontaktiniai duomenys) gaunami tiesiogiai iš BITĖS klientų (Privačių ir (ar) Verslo), kai duomenų subjektas duoda sutikimą gauti tiesioginę rinkodarą, individualų BITĖS pasiūlymą ir (ar) naudojasi BITĖS paslaugomis (jeigu duomenų pateikimo ir (ar) pranešimų gavimo metu neprieštaraujate ir neatsisakote gauti šių bendros rinkodaros pranešimų).

Kiti duomenys, skirti tiesioginės rinkodaros individualizavimui, gaunami (t. y. automatiškai generuojami) jums domintis apie BITĖS prekes ir (ar) paslaugas, naršant Svetainėje ar naudojantis kitomis BITĖS teikiamomis paslaugomis).

Papildomai, nurodome, jog duomenų subjektas bet kuriuo metu gali atšaukti savo duotą sutikimą (nebesutikti) ir (ar) atisakyti tiesioginės rinkodaros gavimo. Todėl, gavę informaciją apie tai, jog nebenorite gauti BITĖS siunčiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų, jūsų asmens duomenys toliau nebus tvarkomi šiuo tikslu (išskyrus sutikimo davimo ir (ar) atšaukimo fakto saugojimą).

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) kitiems duomenų valdytojams, kurie šiuos asmens duomenis gali gauti dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., kitoms BITĖS grupės įmonėms); (2) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., vykdantiems klientų aptarnavimą salone ar skambučių centre, teikiantiems IT paslaugas, specializuotos rinkodaros paslaugų tiekėjams, konsultantams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės.

Duomenų tvarkymo terminai:

Duomenys, susiję su tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu (pvz., duoti ir (ar) atšaukti rinkodaros sutikimai ir pan.), – tvarkomi 5 metus, skaičiuojant nuo sutikimo gavimo dienos, tačiau ne ilgiau, nei galioja sutikimas (t. y. iki sutikimo atšaukimo dienos). Sutikimui nustojus galioti, sutikimo gavimo įrodymai papildomai gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga BITĖS teisėtiems interesams apsaugoti.

Kai asmens duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis BITĖS teisėtais interesais (t. y. vykdant bendrą tiesioginę rinkodarą), jūsų duomenys bus tvarkomi iki tol, kol išreikšite nesutikimą / atsisakysite gauti šią rinkodarą, tačiau ne ilgiau, nei tęsiasi sutartiniai santykiai.

Klientui pateikus užklausimą dėl individualaus BITĖS pasiūlymo gavimo, šis paklausimas bus tvarkomas iki tol, kol tai reikalinga pasiekti konkretų tikslą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

 • Vertinant klientų mokumą ir valdant įsiskolinimus
 
Tvarkymo tikslas:

Šiame skyriuje aprašomas tvarkymo tikslas yra sudėtinis ir apima šiuos tikslus:

(1) Mokumo vertinimo atlikimas;

(2) Įsiskolinimų valdymas, skolų išieškojimas.

Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Jums kreipiantis į BITĘ dėl sutarties sudarymo (t. y. teikiamų paslaugų ir (ar) prekių užsakymo), BITĖ, turėdama jūsų sutikimą ir (ar) teisėtą interesą (priklausomai nuo sutarties tipo ir (ar) prekės kainos), prieš sudarant sutartį turi įsitikinti jūsų finansinėmis galimybėmis vykdant šią sutartį bei apsisaugoti nuo galimų nuostolių dėl tikėtino finansinių įsipareigojimų nevykdymo, todėl potencialių klientų mokumo vertinimo duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p. ir f) p. nurodytomis tvarkymo teisėtumo sąlygomis, t. y. (1) gavus jūsų sutikimą; (2) siekiant teisėtų BITĖS interesų.

Jums nevykdant savo finansinių įsipareigojimų pagal su BITE sudarytas paslaugų teikimo / prekių pirkimo sutartis (t. y. laiku neapmokant sąskaitų), BITĖ turi teisėtą interesą tvarkyti savo skolininkų asmens duomenis bei šiuos duomenis naudoti / perduoti skolų išieškojimui ir (ar) teikti į jungtines skolininkų rinkmenas bei tokiu būdu apginti savo interesus ir teisėtus reikalavimus, todėl skolininkų duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų.

Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:BITĖ mokumo vertinimo atlikimo tikslu renka ir tvarko šiuos potencialaus kliento (fizinio asmens) asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Identifikaciniai duomenys, t. y. vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris.

Minėti duomenys naudojami tam, kad galėtume pateikti užklausą kreditų biurui UAB „Creditinfo Lietuva“, SODRAˈi ar kt., siekiant sužinoti apie jūsų finansinę padėtį bei gauti šią informaciją*;

 • Mokumo įvertinimo duomenys, t. y. kredito reitingas, mokumo duomenys (pvz., paskutinių 12 mėnesių darbo užmokesčio įvertinimas, gaunamos draudžiamosios pajamos, vertimasis ūkine ir individualia veikla, veiklos rūšis, gautos ir paskirtos SODRA išmokos, valstybės tarnautojų, pareigūnų, ūkininkų pažymėjimo kopijos ir pan.), informacija apie turimus įsiskolinimus (pvz., skolos tipas ir suma, skolos atsiradimo ir apmokėjimo data, kreditorius ir pan.).

Šiuos duomenis naudojame tam, kad galėtume įvertinti, ar jūs galėsite įvykdyti su BITE sudarytą sutartį.

* Norime atkreipti jūsų dėmesį, jog potencialaus kliento mokumo vertinimas atliekamas kiekvieną kartą, kai kreipiatės į BITĘ dėl prekių ir (ar) paslaugų sutarties sudarymo. Nepaisant to, apie atliekamą patikrinimą jūs būsite informuojamas dar prieš užklausos pateikimą, todėl turite teisę prieštarauti tokiam jūsų duomenų tvarkymui. Tačiau svarbu paminėti, jog, jums išreiškus prieštaravimus, BITĖ negalės sudaryti jūsų norimos sutarties.

BITĖ įsiskolinimų valdymo, skolų išieškojimo tikslu renka ir tvarko šiuos įsiskolinusių buvusių ir (ar) esamų klientų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:

 • Identifikaciniai duomenys, t. y. vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data; turima kontaktinė informacija (pvz., adresai, telefono numeriai, el. pašto adresai);
 • Sutarties ir sutarties vykdymo (naudojimo) duomenys, t. y. sutarties duomenys; sąskaitų duomenys (pvz., apmokėtos, neapmokėtos sąskaitos, neapmokėta dalis ir pan.), informacija, susijusi su skola (pvz., skolos faktą patvirtinantys dokumentai, skola, skolos atsiradimo data ir pan.);

Minėtus duomenis naudojame tam, kad galėtume kontroliuoti atsiskaitymus už suteiktas prekes ir (ar) paslaugas bei informuoti apie susidariusius įsiskolinimus, o esant pagrindui šiuos duomenis perduoti skolų išieškojimui ir (ar) jungtinėms skolininkų rinkmenoms*.

* Susidarius įsiskolinimui, BITĖ visuomet apie tai informuoja klientą, tačiau klientui per 30 dienų neapmokėjus šio įsiskolinimo, BITĖ turi teisę skolininko asmens duomenis perduoti skolų išieškojimo paslaugų teikėjams ir (ar) junginės skolininkų rinkmenos (registro) valdytojams UAB „Creditinfo Lietuva“.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Mokumo vertinimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

 • Identifikaciniai duomenys, gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuomet šis subjektas (esamas ir (ar) potencialus klientas) kreipiasi į BITĘ dėl sutarties sudarymo;
 • Mokumo įvertinimo duomenys, gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto ir (ar) mokumo vertinimą atliekančių įmonių (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“ ar pan.); valstybės registrų ir (ar) informacijos rinkmenų (pvz., SODRA) arba per valstybės registrų ir (ar) informacijos rinkmenų duomenų distributorius.

Įsiskolinimų valdymo, skolų išieškojimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

 • Identifikaciniai duomenys, gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuomet šis subjektas (esamas ir (ar) potencialus klientas) kreipiasi į BITĘ dėl sutarties sudarymo;
 • Sutarties (vykdymo) naudojimo duomenys, gaunami (automatiškai generuojami) paslaugų teikimo metu, atliekant atsiskaitymų už suteiktas paslaugas kontrolę ir apskaitą.
Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) kitiems duomenų valdytojams, kurie šiuos asmens duomenis gali gauti dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., jungtinėms skolininkų rinkmenoms (registrams); (2) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., vykdantiems klientų aptarnavimą salone ar skambučių centre, teikiantiems IT paslaugas, auditoriams, konsultantams, skolų valdymo ir (ar) išieškojimo ar kitų teisinių paslaugų teikėjams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės; (3) kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Šiems gavėjams duomenys gali būti teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti BITĖS teises, klientų, darbuotojų ir (ar) išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Duomenų tvarkymo terminai:

Duomenys, susiję su subjekto (potencialaus kliento) mokumo vertinimu, yra tvarkomi (tikrinami) ir saugomi ne ilgiau kaip 24 valandas. Todėl jums pakartotinai kreipiantis dėl prekių ir (ar) paslaugų sutarties sudarymo bus atliekamas mokumo vertinimas.

Duomenys, susiję su kliento skola, skolos išieškojimu ir apskaita, yra tvarkomi 10 metų, skaičiuojant nuo sutarties pasibaigimo dienos ar skolos apmokėjimo dienos.

Pasibaigus šiems terminams, minėti jūsų asmens duomenys bus panaikinami.

 • Bendraujant su jumis telefonu
 
Tvarkymo tikslas:Telefoninių pokalbių įrašymas (įskaitant teikiamų paslaugų ir informavimo kokybės užtikrinimą, komercinių sandorių sudarymo ir jų vykdymo aplinkybes bei kitų susijusių aplinkybių patvirtinimo saugojimą).
Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Jums skambinant BITĖS pateikiamais telefono numeriais ir išklausius informaciją apie pokalbio įrašymą bei tęsiant pokalbį, išreiškiate sutikimą pokalbio įrašymui, todėl BITĖ, tvarkydama įeinančių skambučių pokalbių įrašymą šiuo tikslu, vadovaujasi Reglamento 6 str. 1 d. a) p. , t. y. jūsų sutikimu.

Kai BITĖS atstovai skambina jums bei su jumis bendrauja aktualiais klausimais (pvz., dėl prekių ir (ar) paslaugų užsakymo (sudarant sutartis) ar bendraujant dėl aplinkybių, susijusių su sutarčių vykdymu, bei kitų aplinkybių), BITĖ turi teisėtą interesą vykdyti šių pokalbių įrašymą, kad galėtų užtikrinti teikiamų paslaugų, atliekamo informavimo kokybę bei rinkti įrodymus apie sudarytus komercinius sandorius, jų vykdymą ar kitas susijusias aplinkybes (pagal LR Elektroninių ryšių įstatymo 61 str. 2 d. nuostatas). Todėl nurodyti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų BITĖS interesų. Bet kuriuo atveju, apie pokalbio su BITĖS atstovais įrašymą būsite informuojami.

Tvarkomi asmens duomenys ir naudojimas:BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Identifikaciniai duomenys, t. y. telefono numeris, vardas ir pavardė, 4 paskutiniai asmens kodo skaičiai ir (ar) kiti papildomi duomenys, pvz., asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, duomenys, susiję su BITĖS paslaugų naudojimu ir pan. (tais atvejais, kai būtina identifikuoti klientą).

Minėti asmens duomenys naudojami tam, kad galėtume identifikuoti klientą ir įvykdyti kliento paklausimą (pvz., atsakyti į klausimus, užsakyti prekes ir (ar) paslaugas ir pan.).

 • Pokalbio duomenys (įskaitant techninius duomenis), t. y. pokalbio įrašas, pokalbio data, laikas, trukmė ir kiti techniniai duomenys.

Pokalbio įrašas (įskaitant pokalbio turinį) naudojami tam, kad galėtume rinkti įrodymus apie telefonu sudarytas sutartis, jų vykdymą, duotus tiesioginės rinkodaros sutikimus ar kitas su paslaugų teikimu susijusias detales ir (arba) perklausyti / įvertinti šiuos pokalbius bei tokiu būdu užtikrinti BITĖS darbuotojų aptarnavimo kokybę ar spręsti dėl aptarnavimo telefonu kokybės gerinimo. O techniniai įrašo duomenys naudojami tam, kad būtų galima tinkamai administruoti turimus pokalbių įrašus bei žurnalizuoti (apskaityti) pokalbių įrašų tvarkymą.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjektų (fizinių asmenų ir (ar) juridinių asmenų įgaliotų atstovų), bendraujant telefonu su BITĖS atstovais.

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., vykdantiems klientų aptarnavimą skambučių centre, teikiantiems IT paslaugas, konsultantams). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės; (2) kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Šiems gavėjams duomenys gali būti teikiami, tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti BITĖS teises, klientų, darbuotojų ir (ar) išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Duomenų tvarkymo terminai:

Pokalbio įrašai, kuriuose buvo atsakoma į subjekto paklausimus, atliekamas informavimas ar sudaromas komercinis sandoris (pvz., susitarta dėl esminių sutarties sąlygų ir pan., – šis įrašas gali būti saugomas ne ilgiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo pokalbio dienos, kad bendrovė galėtų įvertinti aptarnavimo kokybę ir (ar) turėtų įrodymų apie sudaromą ar vykdomą komercinį sandorį.

Jeigu pokalbio metu buvo užfiksuotas jūsų sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros gavimo ir (ar) kitos informacijos pateikimo, šie pokalbiai bus priskiriami prie jūsų (kliento) bei kaip įrodymai bus tvarkomi 5 metus, skaičiuojant nuo sutikimo gavimo dienos.

 • Vykdant teritorijos ir (ar) patalpų vaizdo stebėjimą
 
Tvarkymo tikslas: (aprašymas)Asmenų ir patalpų saugumo užtikrinimas, turto apsauga, nusikalstamų veikų prevencija ir išaiškinimas vykdant vaizdo stebėjimą.
Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Vaizdo duomenys (įskaitant garso ir kitus techninius duomenis), t. y. vaizdo įrašas su garsu (įskaitant jame užfiksuotus asmens duomenis), techniniai įrašo duomenys (pvz., stebėjimo vieta, data, laikas, trukmė ir pan.).

Minėti asmens duomenys (išskyrus techninius įrašo duomenis) naudojami tam, kad galėtume vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją BITĖS teritorijoje ir (ar) patalpose, o užfiksavus bet kokius nusikalstamus veiksmus, konfliktus ar kitus incidentus, kurie galėjo sukelti / sukėlė pavojų asmenų ir (ar) turto saugumui, galėtume išsiaiškinti visas incidento aplinkybes bei įrodymus perduoti atsakingoms teisėsaugos institucijoms. O techniniai įrašo duomenys naudojami tam, kad būtų galima tinkamai administruoti turimus pokalbių įrašus bei žurnalizuoti (apskaityti) pokalbių įrašų tvarkymą.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai šie duomenų subjektai lankosi BITĖS stebimoje teritorijoje ir (ar) patalpose. Vaizdo įrašai su garsu fiksuojami automatiniu būdu, vaizdo kameromis, o duomenų subjektas apie vykdomą vaizdo stebėjimą informuojamas informaciniais ženklais, dar prieš patenkant į BITĖS stebimą teritoriją ir (ar) patalpas.

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., vykdantiems apsaugos užtikrinimo funkcijas, teikiantiems IT paslaugas, konsultantams ar kitiems teisinių paslaugų teikėjams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės; (2) kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Šiems gavėjams duomenys gali būti teikiami, tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti BITĖS teises, klientų, darbuotojų ir (ar) išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Duomenų tvarkymo terminai:

BITĖS teritorijoje ir (ar) patalpose užfiksuoti vaizdo įrašai ar susiję asmens duomenys tvarkomi 14 (keturiolika) dienų nuo įrašo užfiksavimo dienos.

Jeigu vaizdo įraše užfiksuotos nusikalstamos veikos ir (ar) kito incidento aplinkybės, šie vaizdo įrašai gali būti tvarkomi visą šio incidento tyrimo (įskaitant teisėsaugos atliekamus tyrimus, teisminius procesus ir pan.) laikotarpį.

 • Komunikuojant su jumis socialiniuose tinkluose
 
Tvarkymo tikslas: (aprašymas)

BITĖS reprezentacijos ir žinomumo didinimas viešojoje erdvėje, komunikacija su subjektais socialiniuose tinkluose.

Tam, kad galėtume tinkamai reprezentuoti BITĘ bei didinti BITĖS valdomų prekės ženklų žinomumą viešojoje erdvėje, administruojame prekės ženklų paskyras šiuose socialiniuose tinkluose: „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir „YouTube“.

Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Jums lankantis BITĖS administruojamuose socialinių tinklų paskyrose (puslapiuose) bei komunikuojant su Mumis (t. y. pateikiant savo asmens duomenis Mūsų administruojamose socialinių tinklų paskyrose), jūs išreiškiate savo sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo, todėl jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. jūsų duotu sutikimu.

Tvarkomi asmens duomenys bei duomenų naudojimas:BITĖ tvarko šių kategorijų asmens duomenis bei juos naudoja nurodytiems tikslams pasiekti:
 • Paskyros duomenys, t. y. vardas, pavardė (pavadinimas), nuotraukos (pvz., profilio ir (ar) kuriose pažymėtas BITĖS valdomas prekės ženklas).
 • Komunikacijos duomenys, t. y. informacija apie komunikaciją BITĖS valdomų prekės ženklų paskyrose (pvz., „patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar apsilankymą ir kt.), informacija apie gautą pranešimą (pranešimo turinys, gavimo laikas, priedai, susirašinėjimo istorija ar kt.); informacija apie dalyvavimą BITĖS organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (pvz., dalyvavimą, nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.); informaciją apie BITĖS įvertinimus (pvz., įvertinimo balas, atsiliepimas ar kt.).

Minėti asmens duomenys naudojami BITĖS valdomų prekės ženklų reprezentacijai viešojoje erdvėje, BITĖS valdomų prekės ženklų paskyrų administravimui, renginių / žaidimų organizavimui bei kitokiai BITĖS valdomų prekės ženklų ir subjektų tarpusavio komunikacijai.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Minėti asmens duomenys BITĖS administruojamose socialinių tinklų paskyrose gaunami iš socialinio tinklo valdytojo (t. y. duomenų subjektų profilių socialiniuose tinkluose). Duomenis socialiniuose tinkluose pateikiate BITEI, kai lankotės ir atliekate kitus veiksmus ar kitaip komunikuojate BITĖS administruojamose socialinių tinklų paskyrose.

Duomenų teikimas:

BITĖ nurodytus asmens duomenis, tvarkomus šiais tikslais, gali perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų šių kategorijų duomenų gavėjams: (1) kitiems duomenų valdytojams, kurie šiuos asmens duomenis gali gauti dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., socialinio tinklo valdytojams); (2) duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., teikiantiems IT paslaugas, marketingo ar susijusių paslaugų konsultantams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytojais (t. y. „Facebook“, „Instagram“, „YouTube“ ir „LinkedIn“ platformose). Todėl jūsų pateiktą komunikaciją su BITE taip pat gauna ir socialinio tinklo valdytojas. Taigi, jei norite plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu konkrečiame socialiniame tinkle, siūlome jums susipažinti su konkretaus socialinio tinklo valdytojo privatumo nuostatomis: (1) „Facebook“ privatumo nuostatos; (2) „Instagram“ privatumo nuostatos; (3) „LinkedIn“ privatumo nuostatos; (4) „YouTube“ privatumo nuostatos.

Duomenų tvarkymo terminai:

BITĖS administruojamose socialinio tinklo paskyrose (socialinės žiniasklaidos platformose) tvarkomi asmens duomenys nėra papildomai renkami ir tvarkomi BITĖS vidinėse sistemose (išskyrus atvejus, kai BITĖ turi kitą pagrindą tokių duomenų tvarkymui), todėl šie duomenys tvarkomi pagal socialinio tinklo valdytojo nustatytus terminus, tačiau ne ilgiau, nei galioja jūsų sutikimas šių duomenų tvarkymui (t. y. iki tol, kol patys panaikinate atitinkamus savo komunikacijos duomenis).

Pažymime, kad pasiliekame teisę ištrinti neteisėtą medžiagą, jei paaiškėtų, kad tai padaryti būtina (pvz., kuomet skelbiami teises pažeidžiantys ar neteisėti įrašai, neapykantą kurstantys komentarai, nepadorūs atsiliepimai (aiškiai seksualinio turinio) arba priedai (pvz., nuotraukos ar vaizdo įrašai), kuriais inter alia pažeidžiamos autorių teisės, asmens teisės ar kiti teisės aktai bei moralės ir etikos normos.

Jūs esate atsakingas už savo pateiktų asmens duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Todėl, pasikeitus jūsų asmens duomenims, kurie yra būtini pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti, jūs turite pareigą nedelsiant apie pasikeitusius asmens duomenis informuoti BITĘ.

Pažymime, kad pateikdami savo asmens duomenis prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote už BITĖS ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius, galinčius kilti dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo.

Suprantame, kad pateikdami mums savo asmens duomenis tikitės, jog jie bus tvarkomi tik teisėtais, skaidriais ir sąžiningais būdais bei bus apsaugoti tinkamomis techninėmis ir organizacinėmis saugumo priemonėmis. Todėl, nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, atsižvelgiame į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis, bei pagal tai nustatome ir įgyvendiname tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, užtikrinančias fizinę asmens duomenų̨ apsaugą, ribodami prieigos prie asmens duomenų̨ teises, tam tikrais atvejais užšifruodami asmens duomenis, užtikrindami kompiuterių tinklo apsaugą, asmeninių prietaisų apsaugą, darydami atsargines duomenų̨ kopijas ir taikydami kitas apsaugos priemones, kuriomis apsaugomi jūsų̨ tvarkomi asmens duomenys nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Tvarkant jūsų̨ asmens duomenis, prieiga prie asmens duomenų̨ yra suteikiama tik BITĖS ir BITĖS partnerių įgaliotiems darbuotojams, kuriems tokia prieiga yra reikalinga pavestoms darbinėms funkcijoms atlikti bei kurie yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo ar kitų teisės aktuose ir (ar) vidinės BITĖS taisyklėse numatytų techninių bei organizacinių asmens duomenų̨ tvarkymo reikalavimų.

Papildomai nurodome, kad tam tikrais atvejais BITĖS pasitelkiami duomenų tvarkytojai (pvz., IT paslaugos, rinkodaros (turinio) paslaugos ir pan.) gali būti įsisteigę ne tik Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės narės šalyje, tačiau ir už jos ribų, todėl jūsų asmens duomenų tvarkymas gali būti vykdomas ir trečiojoje valstybėje. Nepaisant to, pažymime, kad jūsų duomenys bus perduodami tik teisės aktų nustatyta tvarka, taikant tinkamas apsaugos priemones (t. y. pasirašant asmens duomenų tvarkymo / teikimo sutartis), todėl jums bus suteikiama galimybė naudotis vykdytinomis duomenų subjektų teisėmis ir veiksmingomis duomenų subjektų teisių gynimo priemonėmis.

Jūs turite šias duomenų subjektų teises:

 • prašyti susipažinti su BITĖJE tvarkomais savo asmens duomenimis bei gauti šių duomenų kopiją;
 • prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius savo asmens duomenis ir (ar) apriboti tokių asmens duomenų tvarkymo BITĖJE veiksmus (išskyrus saugojimą);
 • prašyti ištrinti neteisėtai, nesąžiningai tvarkomus ar perteklinius savo asmens duomenis ir (ar) apriboti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
 • nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu BITĖJE, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti BITĖS arba trečiosios šalies teisėtų interesų, įskaitant profiliavimą, remiantis tomis nuostatomis;
 • bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą, kai jūsų asmens duomenys BITĖJE tvarkomi sutikimo pagrindu (pvz., tiesioginės rinkodaros, personalo atrankos ar kitais tikslais). Tačiau svarbu paminėti, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui, vykdytam iki sutikimo atšaukimo momento;
 • prašyti gauti savo asmens duomenis (susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu) ir (ar) juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma („teisė į duomenų perkeliamumą“);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt) dėl BITĖS veiksmų ir (ar) neveikimo tvarkant jūsų asmens duomenis.


BITĖ netaiko tik automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, grindžiamų sprendimų priėmimo, dėl kurio jums galėtų kilti teisinės pasekmės arba panašiu būdu galėtų daryti jums didelį poveikį. Tačiau, atsižvelgiant į jūsų naršymo ir (ar) prekių, paslaugų užsakymo istoriją, jūs galite būti priskirti atitinkamai kategorijai, pagal kurią Mes galėsime pateikti jums aktualiausią informaciją (pvz., naujienlaiškius, individualius pasiūlymus, specialias nuolaidas ir pan.).

Norėdami įgyvendinti pirmiau nurodytas duomenų subjekto teises, kreipkitės į BITĖS duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu: duomenu.apsauga@bite.lt. Dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taip pat galite kreiptis ir kitais būdais (pvz., pateikdami rašytinį prašymą tiesiogiai BITĖS darbuotojams; prašymą siunčiant registruotu paštu ar per atstovą BITĖS buveinės adresu). Pavyzdinę prašymo formą galite parsisiųsti čia.

Pažymime, kad norint įgyvendinti savo duomenų subjektų teises jūs turite patvirtinti savo tapatybę vienu iš toliau nurodytų būdų: (1) pateikiant prašymą BITĖS darbuotojui, kartu pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; (2) pateikiant prašymą elektroniniu būdu (el. paštu: duomenu.apsauga@bite.lt), prašymą patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratęsimą būsite papildomai informuojami per vieną mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.

Jei dėl šioje Politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų ir (ar) norėtumėte išreikšti savo nepasitenkinimą, nusiskundimus BITĖS privatumo nuostatomis, maloniai prašome kreiptis į BITĘ bet kuriuo jums patogiu būdu: (1) raštu – el. paštu: duomenu.apsauga@bite.lt; bendraukime@bite.lt ir (ar) buveinės adresu: Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius; (2) telefonu Nr. 1501 (skambinantiems iš kitų tinklų ir iš užsienio +370 699 23 230) ir (ar) atvykus į bet kurį BITĖS saloną.

BITEI atnaujinus šią Politiką, apie esminius pakeitimus jus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.bite.lt ir (ar) pateikdami jums šią informaciją tiesiogiai. Nepaisant to, norėdami būti tikri dėl aktualios Politikos redakcijos bei duomenų apsaugos nuostatų, turėtumėte retkarčiais savarankiškai peržiūrėti ir susipažinti su naujausia svetinėje publikuojama Politikos versija.

Frequently asked questions

UAB Bitė Lietuva (company code 110688998; registered office address: Žemaitės g. 15, LT-03118 Vilnius) (hereinafter – BITĖ; We) is the controller of your personal data. We value and protect the privacy of our customers, thus this Privacy Policy (hereinafter – the Policy) provides clear and transparent information about the principles of personal data processing on websites of Our brand and the protection of your personal data. This Policy lays down relevant information about the protection of your personal data, your rights and ways to exercise them.

The aim of this Policy is to inform you about the personal data processing operations performed by BITĖ and / or its administered trademarks and the main data protection provisions designed to ensure your privacy. Please note that this Policy does not apply when you browse other websites or use the services of third parties connecting via BITĖ network, therefore, if you browse other websites, we recommend that you read the privacy policy of those websites.

When processing personal data, we follow the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council (hereinafter – the Regulation), the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania, the Law on Electronic Communications of the Republic of Lithuania, requirements of other relevant legal acts and instructions of controlling authorities.

Personal data are any information that relates directly or indirectly to you when your identity is known or you can be identified directly or indirectly from respective data (e.g. name, surname, personal identification number, e - mail address, telephone number, etc.).

Personal data processing is any operation performed on personal data, including collection, recording, storage, editing, amendment, granting of access, submission of inquiries, transmission, archiving, etc.

BITĖ adheres to the following principles of personal data processing in processing your personal data:

 • your personal data shall be processed solely to the extent necessary to achieve the respective clearly defined and legitimate purposes, taking into account the protection of your privacy;
 • your personal data shall be processed accurately, fairly and lawfully, and solely for purposes that correspond to the purposes stated before the collection of your personal data;
 • your personal data shall be processed in strict compliance with the clear and transparent requirements for the processing of personal data laid down in legislation;
 • your personal data shall be processed only so that you can be identified no longer than is necessary for the purposes for which your personal data are processed;
 • the processing of your personal data shall be subject to appropriate technical and organizational measures to ensure the security of personal data, including protection against unauthorized data processing and accidental loss, destruction and damage.
 • Provision of telecommunications services and/or sale of goods
 
Purpose of processing: (description)Provision of telecommunications services and / or sale of goods, i.e. conclusion and performance of fixed-term and / or open-ended agreements (including quality assurance, control and accounting of payments for the services provided)
Conditions of the lawfulness of processing:
When you order Our services and / or purchase goods, an agreement on the provision of specific services and/ or purchase of goods shall be concluded between you and BITĖ, therefore we shall process your personal data in accordance with clause b) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. BITĖ must process your personal data to perform an agreement concluded with you or to take action before concluding an agreement at your request.
When an agreement on the basis of which you receive BITĖ services and/ or goods is concluded with a legal entity (business customer), your personal data shall be processed in accordance with the condition of lawfulness of processing enshrined in clause f) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. pursuing legitimate interests of BITĖ to conclude and perform agreements with legal entities (business customers) and to maintain commercial relations.
In order to meet all accounting requirements provided for by legal acts (e.g. accounting of revenue and expenses, managing invoices and invoice payment data as required by accounting legislation) and / or to ensure the quality of service provision (i.e. to ensure mandatory service quality requirements as provided for in legal acts regulating electronic communications activities), BITĖ shall have a legal obligation to process the documents necessary for accounting (including personal data) and / or traffic and related data, therefore your personal data shall be processed in accordance with the condition of lawfulness of processing enshrined in clause c) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. for legal obligations which BITĖ is subject to.
Personal data being processed and the use of data:BITĖ shall collect and process the following categories of personal data and use them for the above purposes:
 • key (identifying) personal data, i.e. your name, surname, personal identification number, date of birth, phone number, e-mail address, other contact data, bank data, personal identity document data and/ or other data necessary to conclude and perform the agreement;
 • agreement data, i. e. data about equipment, selected services, the payment plan (-s), consent/ dissent to direct marketing, etc.;
 • agreement performance (use) data, i. e. information on payments, settlements and debts, correspondence with BITĖ (e.g. your complaints, BITĖ’s response to them and/or other communication related to the performance of the agreement).

The above-mentioned personal data shall be used to allow BITĖ to enter into agreements on the provision of electronic communication services and/ or sale of goods and to perform the agreements (i.e. to provide the ordered electronic communication services and / or equipment and to receive payment for them (performing settlement control and accounting).

 • Traffic and related data (generated automatically when you use electronic means of communication), i.e. date and time of the telecommunication event, telephone number, telephone number used to divert calls (SMS, MMS), call duration, location tag (cell) and other data indicating the geographical location of terminal equipment of the actual user of electronic communication services, international mobile subscriber identification (IMSI), international mobile equipment identification (IMEI), data transmission session access point, IP addresses, data volume, telecommunications event tags, and other data processed in electronic communications networks or in the provision of electronic communications services (when these data are related to a specific person and / or allow direct / indirect identifying a specific person).

Traffic and related data shall be used to enable BITĖ to ensure the security of electronic communications network and services (i.e. to maintain or restore the security of electronic communications networks and services, to prevent potential security threats from third parties), to ensure the transmission of connection (i.e. the transmission of your communication via electronic communication networks), also to record and / or administer the use of electronic communications services and to apply other mandatory service quality requirements provided for in legal acts regulating electronic communications activities.

 • Data of traffic management measures, i. e. IP address, e-mail address.

In the application of traffic management measures, such personal data shall be used for the purpose of eliminating threats to the stability and security of the network only, and shall be processed for no longer than is necessary to achieve those goals.

When entering into agreements with legal entities (business customers), BITĖ shall process the following data of authorized representatives of legal entities (parties to goods and / or service agreements):
 • Identifying personal data, i. e. name and surname; personal identification number; job position; contact details (e. g. phone number, e-mail address).

The said data shall be used to identify representatives of business customers when this is necessary for the provision of services. Please note that other data collected (generated) at the time of conclusion and / or performance of agreements shall be linked to the legal entity (business customer), therefore they shall not be considered personal data of the service user.

Data sources:

The above personal data (except for the data on the use under agreements, traffic data and related data) shall be obtained directly from data subjects (private and/ or business customers) at the time of conclusion of an agreement.

Customer solvency shall also be checked at the time of conclusion of an agreement (see the purpose of solvency assessment and debt management).

Data on the use under agreements, traffic data and related data shall be obtained (generated automatically) at the time of provision of electronic communications services.

Data provision:

BITĖ may transfer and / or grant access to the above personal data to the following categories of data recipients: (1) other data controllers who may receive such personal data for the provision of the Services or the discharge of obligations provided for in legislation (e.g. other telecommunications operators, companies providing direct delivery and related administration services, banks and other companies providing payment services, other companies of BITĖ Group); (2) data processors who provide services and process your data on behalf of, in the interests and at the order of BITĖ (e.g. serving customers in outlets or the call center, providing IT services, auditors, consultants, providers of debt management and / or recovery services, etc.). These recipients shall be provided with data on the basis of concluded personal data processing agreements only, which discuss specific data processing instructions and establish appropriate organizational and technical measures for the processors that meet the requirements of confidentiality and security; (3) competent governmental and / or law enforcement authorities (e. g., courts, police or other supervisory authorities). These recipients may be provided with data only if this is required according to applicable legislation and only in accordance with the procedure established by laws in order to ensure the rights of BITĖ, security of customers, employees and/or resources, and to make, submit and / or defend legal claims.

Data processing terms:

BITĖ shall process the specified personal data (except for traffic and related data) for 10 years counting from the expiry of the last agreement with the data subject and the final payment for equipment / services.

BITĖ shall process traffic and related data for 6 months counting from the date of registration of the event.

The said data shall be destroyed upon the expiry of the specified storage term.

 • • Provision of TV services and/ or sale of goods
 
Purpose of processing: (description)Provision of pay-TV services and / or sale of goods, i. e. conclusion and execution of fixed-term and / or open-ended online and satellite TV agreements and orders (including quality assurance and control and accounting of payments for the services provided)
Conditions of lawfulness of processing:
When you order our TV services, an agreement on the provision of specific services shall be concluded between you and BITĖ, therefore we shall process your personal data in accordance with clause b) of Article 6(1) of the Regulation, i.e. BITĖ must process your personal data in order to perform the agreement concluded with you or to take action before concluding the agreement at your request.
When an agreement on the basis of which you receive BITĖ TV services is concluded with a legal entity, your personal data shall be processed in accordance with the condition of lawfulness of processing enshrined in clause f) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. pursuing legitimate interests of BITĖ to conclude and perform agreements with legal entities and to maintain commercial relations.
In order to meet all accounting requirements provided for by legal acts (e.g. accounting of revenue and expenses, managing invoices and invoice payment data as required by accounting legislation) and / or to ensure the quality of service provision (i.e. to ensure mandatory service quality requirements as provided for in legal acts regulating electronic communications activities), BITĖ has a legal obligation to process the documents necessary for accounting (including personal data) and / or traffic and related data, therefore your personal data shall be processed in accordance with the condition of lawfulness of processing enshrined in clause c) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. for legal obligations which BITĖ is subject to.
Personal data being processed and the use of data:BITĖ shall collect and process the following categories of personal data and uses them for the above purposes:
 • key (identifying) personal data, i. e. your name, surname, personal identification number, date of birth, telephone number, e-mail address, other contact data, bank data, personal identity document data and/ or other data necessary to conclude and perform the agreement;
 • agreement performance data, i. e. information on payments, settlements and debts, correspondence with BITĖ (e. g. customer inquiries, correspondence, requests and /or other communication related to the performance of the agreement);
 • service use data, i. e. data on the equipment used (serial number, IMEI number or other identifiers), login data (IP address, etc.), information on the selected services, payment plan (-s), provided discounts, use of TV services (e. g. viewed content) and / or other information related to the use of TV services.

The above-mentioned personal data shall be used to allow BITĖ to enter into agreements on the provision of electronic communication services and/ or sale of goods and to perform the agreements (i.e. to provide the ordered electronic communication services and / or equipment and to receive payments for it (performing settlement control and accounting). Data on the use of services shall additionally be processed to ensure the quality of services and used to offer content recommendations. Please note that the view of content by users of the online TV service shall be analysed automatically, therefore BITĖ shall have the right to provide users with respective content recommendations based on user experience.

When entering into agreements with legal entities, BITĖ shall process the following data of authorized representatives of legal entities (parties to goods and / or service agreements):
 • Identifying personal data, i. e. name and surname; personal identification number; job position; contact details (e.g. phone number, e-mail address).

The said data shall be used to identify representatives of legal entities when this is necessary for the provision of services. Please note that other data collected (generated) at the time of conclusion and / or performance of the agreement shall be linked to the legal entity, therefore they are not considered personal data of the service user.

Data sources:

The above personal data shall be obtained directly from data subjects (private and/ or business customers) at the time of conclusion of agreements and/ or generated automatically while using TV services.

Customer solvency shall also be assessed at the time of conclusion of agreements (see the purpose of solvency assessment and debt management).

Data provision:

BITĖ may transfer and / or grant access to the above personal data to the following categories of recipients: (1) other data controllers who need such personal data for the provision of the Services or the discharge of obligations provided for in legislation (e.g. banks and other companies providing payment services, or other BITĖ Group companies); (2) data processors who provide services and process your data on behalf of, in the interests and at the order of BITĖ (e.g. IT service providers, marketing (content) service providers, etc.). These recipients shall be provided with data on the basis of concluded personal data processing agreements only, which discuss specific data processing instructions and establish appropriate organizational and technical measures for the processors that meet the requirements of confidentiality and security; (3) competent governmental and / or law enforcement authorities (e. g., courts, police or other supervisory authorities). These recipients may be provided with data only if this is required according to applicable legislation and only in accordance with the procedure established by laws in order to ensure the rights of BITĖ, security of customers, employees and/or resources, and to make, submit and / or defend legal claims.

Data processing terms:

BITĖ shall process the specified personal data no longer than the data are necessary to achieve the pursued goal, but no longer than 10 years, counting from the expiry of the last agreement with the data subject and the final payment for services.

 • Administration of the self-service portal Mano BITĖ
Purpose of processing: (description)Administration of Mano BITĖ self-service system allows automating customer service (to the extent related to user information review and service management). Therefore, the goal pursued by BITĖ is to allow consumers to administer the concluded contracts, i. e. to easily access relevant contract information (e.g. the quantity and consumption of ordered services; invoices or other information), manage ordered goods and / or services (e.g. refuse or order additional goods and / or services) and control the size of invoices and / or to pay them. You can use the self-service system Mano BITĖ on the website: (https://mano.bite.lt/lt/login) and/ or on mobile app Mano BITĖ.
Conditions of the lawfulness of processing:

Please note that only current and / or former BITĖ customers (i.e. customers who have concluded an agreement on the provision of goods and / or services with BITĖ) can register an account and use the self-service system Mano BITĖ, therefore when you use the self-service system and administer an agreement concluded with BITĖ, we process your personal data available on the self-service in accordance with the condition of lawfulness of processing enshrined in clause b) of Article 6(1) of the Regulation, i.e. in order to conclude and perform agreements concluded with you. The self-service also collects and processes your direct marketing consents / revocations.

goods) is concluded with a legal entity (business customer), data on the self-service shall be processed in accordance with the condition of lawfulness of processing enshrined in clause f) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. in pursuit of legal interests of BITĖ to conclude and perform agreements with legal entities (business customers) and to maintain commercial relations.

Personal data being processed and the use of data:BITĖ shall collect and process the following categories of personal data and uses them for the above purposes:
 • key (identifying) personal data, i.e. your name, surname, login e-mail address, password (encrypted), tag, information on whether there is a confirmed personal identification number in the account and if so, its last 4 digits, also relationship between managed phone numbers and rights;

Your name, surname, e-mail address, phone number and/ or personal identification number (or its 4 (four) last digits) shall be used in order for BITĖ to properly identify you and provide access to a unique self-service system account.

 • self-service provides agreement data and data on agreement use, i.e. invoice information (including invoice amount and other information contained in the invoice, and a possibility (functionality) to pay invoices); information on selected plans and used services (including the available contact numbers); information about the equipment (if they were hire-purchased); itemized service use statements; direct marketing choices; information on new orders of services and / or goods/ amendments thereto, etc.;

The afore-mentioned data provided on self-service are used to serve you by automated means, i. e. so that having logged in to your account you can quickly and conveniently access relevant information on the performance of the contract (s) (e.g. current invoices, payments of invoices, debts, statements on the use of services, detailed statements, etc.) or take advantage of other benefits offered by self-service (such as adjusting, changing, correcting your personal data, ordering new services, managing service use limits, blocking lost SIM cards, paying invoices, etc.).

Data sources:

The said personal data (except for the data on the use of the service) are obtained directly from data subjects (customers (natural persons) and/ or authorized representatives of customers (legal entities)) at the time of concluding and agreement and / or registering on self-service.

Other data on the use of the service (e.g. invoice and use information) are obtained (automatically generated) when providing electronic communications services, i. e. data displayed on self-service have been taken from internal systems and/ or databases of BITĖ.

Also, please note that registration / login in the self-service system Mano BITĖ can be done by linking accounts of third parties (Facebook, Google or Apple ID) to the self-service account (i.e. this linking will allow you to log in to the self-service at a single click of a button). Therefore, if you choose to link (aggregate) accounts, BITĖ will receive your e-mail address and/or other data from a third party (for example, a Facebook account) and will manage them for this purpose. Please note that you will be informed about the personal data being transferred when aggregating accounts and will be able to control that.

Also, when you register / self-authenticate / login using electronic means of communication (e.g. online banking, e-signature), we will receive information from this recipient which allows to properly identify you.

Data provision:

BITĖ may transfer the specified personal data processed for these purposes to data processors who provide services and process your data on behalf, in the interest and at the order of BITĖ (e. g. IT service providers, etc.). Data shall be provided in accordance with concluded personal data processing agreements only, which discuss specific data processing instructions and establish appropriate organizational and technical measures for processors that meet the requirements of confidentiality and security.

Data processing terms:

The data provided in the self-service system shall be processed in a general manner and stored for the main purposes of their processing.

The data of the self-service system account (including the account itself) shall be processed for the entire period of validity of the agreement with BITĖ, but no longer than you want to use the self-service system.

Despite the fact that BITĖ will store personal data processed in the self-service system for the specified purposes in a general manner, agreement use data (e.g. invoices, statements on services use, etc.) shall be displayed in the self-service account for no more than 6 months counting from the date of provision of services and / or the final settlement for the equipment or services.

 • E-commerce
 
Purpose of processing:E-commerce (including the processing of orders on (www.bite.lt), issue of financial documents, solution of problems related to the presentation and delivery of goods and discharge of other contractual obligations)
Conditions of the lawfulness of processing:

When you purchase goods and / or order services on our website, an agreement shall be concluded between you and BITĖ on the provision of specific services and/ or purchase of goods. Thus, we process your personal data related to the purchase / order of goods and / or services in accordance with the condition of lawfulness of processing enshrined in clause b) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. in order to conclude and / or perform agreements (orders) concluded with you.

When an agreement / order (on the basis of which you receive BITĖ services and/ or goods) is concluded on the website with a legal entity (business customer), then the personal data received when placing an order shall be processed in accordance with the condition of lawfulness of processing enshrined in clause f) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. in pursuit of lawful interests of BITĖ to conclude and perform agreements with legal entities (business customers) and to maintain commercial relations.

Personal data being processed and the use of data:BITĖ shall collect and process the following categories of personal data and uses them for the above purposes:
 • key (identifying) personal data, i. e. name and surname; delivery address; phone number; e-mail address; company code and/ or VAT code (when purchasing on behalf of a legal entity and/or when a purchase is made by a VAT payer;
 • agreement (product order) data, i. e. order number, information about the ordered goods and/ or services and other order details; payment data (for example, current account number, bank name and other information on settlement and payment methods); contact details and other records related to the order.

The above-mentioned personal data are used for BITĖ to be able to conclude and execute a remote service provision and/or product sale agreement and to perform it (i.e. to provide the ordered goods and/ or services and to receive payment for it (performing settlement control and accounting).

Data sources:

The above-mentioned personal data (data necessary for submitting and executing orders) shall be obtained directly from BITĖ customers (private and/ or business) when placing an order on the website and/ or concluding an agreement.

Your solvency shall also be assessed when concluding an agreement (i. e. hire-purchasing equipment and/or ordering service provision (i.e. see the objective of solvency assessment and debt management).

Data provision:

BITĖ may transfer and / or grant access to the above personal data processed for these purposes to the following categories of recipients: (1) other data controllers who may receive such personal data for the provision of the Services or the discharge of obligations provided for in legislation (e.g. companies providing direct delivery and related administration services, banks and other companies providing payment services, other companies of BITĖ Group); (2) data processors who provide services and process your data on behalf of, in the interests and at the order of BITĖ (e.g. serving customers in outlets or the call center, providing IT services, auditors, consultants, providers of debt management and / or recovery services, etc.). These recipients shall be provided with data on the basis of concluded personal data processing agreements only, which discuss specific data processing instructions and establish appropriate organizational and technical measures for the processors that meet the requirements of confidentiality and security; (3) competent governmental and / or law enforcement authorities (e. g., courts, police or other supervisory authorities). These recipients may be provided with data only if this is required according to applicable legislation and only in accordance with the procedure established by laws in order to ensure the rights of BITĖ, security of customers, employees and/or resources, and to make, submit and / or defend legal claims.

Data processing terms:

Data related to the purpose of e-commerce (eg orders for goods / services started and / or placed on the website, etc.) shall be processed for 1 year, counting from the date of ordering and / or final payment for goods / services. At the end of this term, these personal data will be deleted.

 • Direct marketing
 
Purpose of processing:Direct marketing, including marketing (on the basis of a consent), general marketing (on the basis of a legitimate interest) and individual (one-time) orders for information about BITĖ goods and/ or services.
Conditions of the lawfulness of processing:

Once you mark your consent to receive direct marketing (e. g. on the website, self-service, in agreement or otherwise) and / or submit an inquiry regarding an individual (one-time) offer related to BITĖ’s goods / services, you express your consent to such processing of personal data, therefore we shall process your personal data in accordance with the condition of lawfulness of processing enshrined in clause a) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. your consent.

When you use BITĖ services (for example, order goods and/ or services and provide BITĖ with your contact personal data to this end, BITĖ shall have the right to use these data in general marketing (i. e. to offer you similar goods or services directly, in accordance with provisions of Article 69(2) to the Law on Electronic Communications of the Republic of Lithuania). Therefore, we shall process your personal data for this purpose in accordance with the condition of lawfulness of processing enshrined in clause f) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. to offer similar goods and/ or services to the existing customers and ask their opinion about them in order to achieve legitimate interests of BITĖ.

Personal data being processed and the use of data:

BITĖ shall collect and process the following categories of personal data and use them to achieve the specified purposes:

 • identification data, i.e. name and surname, e-mail address, phone number (-s);

The said personal data (contact data) shall be used in order for BITĖ to be able to provide you with relevant BITĖ information, advertising services and / or product offers directly (by phone / SMS / e-mail), and to ask your opinion about the services provided by BITĖ, etc.

 • Individualized customer information, i. e. information about the goods and / or services of interest to the customer, data on the use of the goods and / or services, data on browsing the website or other data that helps to tailor the offered direct marketing to individual customers.

Customer data for personalization of direct marketing have been used in order for BITĖ’s marketing offers to correspond to customers’ wishes, expectations and interests as closely as possible, and to provide them with an opportunity to receive relevant BITĖ advertising offers.

Data sources:

The mentioned personal data (contact data) shall be received directly from BITĖ customers (private and / or business), when data subjects give consent to receive direct marketing, individual BITĖ offers and/ or use BITĖ services (if when submitting data and / or receiving notifications you do not object or refuse to receive these general marketing messages).

Other data designated for personalization of direct marketing is obtained (i. e. automatically generated) when you show interest in BITĖ goods and/ or services by browsing the website or using other services provided by BITĖ).

In addition, please note that data subjects may withdraw their consent (no longer consent) and / or refuse to receive direct marketing at any time. Therefore, having received information that you no longer wish to receive direct marketing messages sent by BITĖ, your personal data shall not be further processed for this purpose (except for the storage of the fact of giving and / or revoking a consent).

Data provision:

BITĖ may transfer and / or grant access to the above personal data processed for these purposes to the following categories of recipients: (1) other data controllers who may receive such personal data for the provision of the Services or the discharge of obligations provided for in legislation (e.g. other companies of BITĖ Group); (2) data processors who provide services and process your data on behalf of, in the interests and at the order of BITĖ (e.g. serving customers in outlets or the call center, providing IT services, providers of specialized marketing services, consultants, etc.). These recipients shall be provided with data on the basis of concluded personal data processing agreements only, which discuss specific data processing instructions and establish appropriate organizational and technical measures for the processors that meet the requirements of confidentiality and security.

Data processing terms:

Data related to the purpose of direct marketing (e.g. granted and/or revoked marketing authorizations, etc.) shall be processed for 5 years counting from the date of receipt of the consent, but not longer than the period of validity of the consent (i.e. until the date of revocation of the consent). Upon the expiry of the consent, the evidence of obtaining a consent may be additionally stored to the extent necessary to protect legitimate interests of BITĖ.

When personal data are processed in accordance with legitimate interests of BITĖ (i.e. general direct marketing), your data shall be processed until you express your disagreement / refuse to receive such marketing, but no longer than the duration of contractual relations.

Requests for individual BITĖ offers submitted by customers shall be processed until it is necessary to achieve a specific goal, but not longer than 12 months.

 • Assessment of customer solvency and debt management
 
Purpose of processing:

This section describes the aim of processing which is comprehensive and covers the following purposes:

(1) solvency assessment;

(2) debt management, debt recovery.

Conditions of the lawfulness of processing:

When you apply to BITĖ for concluding an agreement (i.e. provision of services and/ or order of goods), having your consent and / or legitimate interest, BITĖ, (depending on the type of the agreement and / or the price of the goods) shall make sure of your financial capacity to perform the agreement and to protect itself from possible losses due to a likely default of financial obligations before concluding an agreement, therefore data on solvency assessment of potential customers shall be processed in accordance with the condition of lawfulness of processing enshrined in clauses a) and f) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. (1) with your consent; (2) in pursuit of legitimate interests of BITĖ.

Should you default on your financial obligations under the service provision/ product purchase agreements concluded with BITĖ (i. e. fail to pay invoices on time), BITĖ shall have a legitimate interest to process personal data of its debtors and use / transfer these data for debt recovery and / or to provide them to joint debtor files and thus protect its interests and legitimate claims, therefore data of debtors shall be processed in accordance with the condition of lawfulness of processing enshrined in clause f) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. in pursuit of legitimate interests of BITĖ.

Personal data being processed and the use of data:BITĖ shall collect and process the following personal data of a potential customer (natural person) for the purpose of solvency assessment and use them to achieve the above purposes:
 • Identification data, i. e. name and surname, personal identification number, date of birth, identity document number.

The said data shall be used for us to be able to send inquiries to the credit bureau UAB Creditinfo Lietuva, SODRA and others in order to find out about your financial situation and obtain this information*;

 • o Solvency assessment data, i. e. credit rating, solvency data (e.g. salary assessment of the last 12 months, insured income received, economic and individual activities, type of activity, SODRA benefits received and granted, copies of certificates of civil servants, officials, farmers, etc.), information on existing debts (e.g. type and amount of debt, date of debt formation and its payment, creditor, etc.).

We use these data to assess whether you will be able to perform agreements concluded with BITĖ.

* We would like to draw your attention to the fact that solvency of potential customers is assessed each time you apply to BITĖ for the conclusion of an agreement for goods and / or services. Nevertheless, you shall be informed of the assessment before sending an inquiry, thus you shall have the right to object to such processing of your data. However, it is important to mention that should you object thereto, BITĖ shall not be able to conclude an agreement with you.

BITĖ shall collect and process the following personal data of indebted former and/or existing customers and process them in pursuit of debt management and debt recovery purposes:

 • Identification data, i. e. name and surname, personal identification number, date of birth; available contact information (e.g. addresses, phone numbers, e-mail addresses);
 • Agreement and agreement performance (use) data, i. e. agreement details; invoice details (e.g. paid, outstanding invoices, outstanding part of an invoice, etc.), debt-related information (e.g. documents that prove the fact of a debt, debt, date of formation of the debt, etc.);

We use the said data to be able to control payments for the goods and / or services provided, to notify of the formed debts, and to transfer these data for debt recovery and / or to joint debtor files*.

* BITĖ shall always notify its customers when a debt forms, however, if a customer does not pay his debts within 30 days, BITĖ shall have the right to transfer the debtor’s personal data to debt recovery service providers and / or joint debtor file (register) managers UAB Creditinfo Lietuva.

Data sources:

Personal data processed for solvency assessment purposes:

 • Identification data obtained directly from a data subject, when this subject (current and / or potential customer) applies to BITĖ for concluding an agreement;
 • Solvency assessment data obtained directly from a data subject and/ or solvency assessment companies (e. g. UAB Creditinfo Lietuva, etc.); distributor of state registers and / or information files (e. g. SODRA) or data distributors of state registers and / or information files.

Personal data processed for the purpose of debt management and debt recovery:

 • Identification data obtained directly from a data subject, when this subject (current and / or potential customer) applies to BITĖ for concluding an agreement;
 • Agreement (performance) use data obtained (automatically generated) at the time of provision of services through the control and accounting of payments for the services provided.
Data provision:

BITĖ may transfer and / or grant access to the above personal data to the following categories of recipients: (1) other data controllers who may receive such personal data for the provision of the Services or the discharge of obligations provided for in legislation (e.g. joint data files (registers)); (2) data processors who provide services and process your data on behalf of, in the interests and at the order of BITĖ (e.g. serving customers in outlets or the call center, providing IT services, auditors, consultants, providers of debt management and / or recovery services, or other legal services, etc.). These recipients shall be provided with data on the basis of concluded personal data processing agreements only, which discuss specific data processing instructions and establish appropriate organizational and technical measures for the processors that meet the requirements of confidentiality and security; (3) competent governmental and / or law enforcement authorities (e. g., courts, police or other supervisory authorities). These recipients may be provided with data only if this is required according to applicable legislation and only in accordance with the procedure established by laws in order to ensure the rights of BITĖ, security of customers, employees and/or resources, and to make, submit and / or defend legal claims.

Data processing terms:

Data related to the assessment of solvency of the entity (potential customer) shall be processed (checked) and stored for a maximum of 24 hours. Therefore, your solvency shall be assessed when you re-apply for concluding an agreement for goods and / or services.

Data related to customer debt, debt recovery and accounting shall be processed for 10 years from the date of expiry of the agreement or payment of the debt.

Upon the expiry of these terms, your personal data shall be deleted.

 • Communication with you on the phone
 
Purpose of processing:Recording phone calls (including quality assurance of services and information provided, circumstances related to the conclusion and execution of commercial transactions and storage of confirmation of other related circumstances).
Conditions of the lawfulness of processing:

When you call phone numbers provided by BITĖ, you shall be informed that the conversation will be recorded. By continuing the call, you shall express your consent to the recording of the conversation, therefore, BITĖ shall manage recordings of incoming calls for this purpose in observance of clause a) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. your consent.

When BITĖ representatives call you and communicate with you on relevant issues (for example, regarding orders of goods and/ or services (concluding agreements) or regarding circumstances related to the performance of agreements and other circumstances), BITĖ has a legitimate interest to record these calls to ensure the quality of services provided, provision of information, and to collect evidence on concluded commercial transactions, their performance or other related circumstances (in accordance with the provisions of Article 61 (2) of the Law on Electronic Communications of the Republic of Lithuania). Therefore, the specified personal data shall be processed in accordance with the condition of lawfulness of processing enshrined in clause f) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. pursuit of legitimate interests of BITĖ. In any case, you shall be informed that your conversation with BITĖ representatives shall be recorded.

Personal data being processed and the use of data:BITĖ shall collect and process the following categories of personal data and uses them for the following purposes:
 • Identification data, i. e. phone number, name and surname, last 4 digits of the personal identification number and/ or other additional data, such as identity document number, data related to the use of BITĖ services, etc. (in cases where it is necessary to identify the customer).

The above-mentioned personal data shall be used to identify the customer and fulfil the customer’s request (e.g. to answer questions, order goods and / or services, etc.).

 • Call data (including technical data), i.e. call recording, call date, time, duration and other technical data.

Call recordings (including the content of the conversation) shall be used to collect evidence of agreements concluded by phone, their performance, given direct marketing consents or other details related to the provision of services and / or to listen to / rate these conversations and thus ensure the quality of service provided by BITĖ employees or to decide on improving the quality of phone service, while technical recording data shall be used in order to properly administer the available call records and to log (account for) the processing of call records.

Data sources:

The said personal data shall be obtained directly from data subjects (authorized representatives of natural persons and/ or legal entities) by communicating with BITĖ representatives by phone.

Data provision:

BITĖ may transfer and / or grant access to the above personal data to the following categories of recipients: (1) data processors who provide services and process your data on behalf of, in the interests and at the order of BITĖ (e. g. serving customers in the call center, providing IT services, consultants, etc.). These recipients shall be provided with data on the basis of concluded personal data processing agreements only, which discuss specific data processing instructions and establish appropriate organizational and technical measures for the processors that meet the requirements of confidentiality and security; (2) competent governmental and / or law enforcement authorities (e. g., courts, police or other supervisory authorities). These recipients may be provided with data only if this is required according to applicable legislation and only in accordance with the procedure established by laws in order to ensure the rights of BITĖ, security of customers, employees and/or resources, and to make, submit and / or defend legal claims.

Data processing terms:

Calls where inquiries of subjects are answered, information is provided or a commercial transaction is concluded (e.g. an agreement on essential terms of the agreement have been reached, etc.) may be kept for a maximum of 6 months from the date of the call for the company to be able to assess the quality of service and / or to have evidence of commercial transactions being concluded or performed.

If your consent to receive direct marketing and / or provision of other information was recorded during a call, these calls shall be attributed to you (the customer) and shall be treated as evidence for 5 years from the date of receipt of the consent.

 • Video surveillance of the territory and / or premises
 
Purpose of processing: (description)Ensuring the security of persons and premises, protection of property, prevention and detection of criminal offenses through video surveillance.
Conditions of the lawfulness of processing:When you visit BITĖ territory and / or premises (e. g. BITĖ outlets), we must take care of the safety of our employees, customers, visitors and protection of BITĖ property (while preventing crime, conflicts or other incidents), therefore BITĖ has a legitimate interest to video surveil its territory and/ or premises. Thus, the specified personal data shall be processed in accordance with the condition of lawfulness of processing enshrined in clause f) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. pursuit of legitimate interests of BITĖ.
Personal data being processed and the use of data:BITĖ shall collect and process the following category of personal data and use them to achieve the specified goals:
 • o Video surveillance (including audio and other technical data), i.e. video recording with sound (including personal data recorded in it), technical data of the recordings (e. g., place, date, time, duration of the surveillance, etc.).

The said personal data (except for the technical record data) shall be used in order to prevent criminal acts in the territory and/ or premises of BITĖ, and having recorded a criminal act, conflicts or other incidents that may have endangered / actually endangered the security of persons and / or property, to be able to find out all the circumstances of the incident and hand over the evidence to the responsible law enforcement authorities, while technical recording data shall be used in order to properly administer the available call records and to log (account) the management of call records.

Data sources:

The said personal data shall be obtained directly from data subjects when they visit the territory and/ or premises video-surveilled by BITĖ. Video recordings with sound shall be captured automatically using video cameras, informing data subjects about video surveillance by means of information signs before entering the territory and/ or premises surveilled by BITĖ.

Data provision:

BITĖ may transfer and / or grant access to the above personal data processed for these purposes to the following categories of recipients: (1) data processors who provide services and process your data on behalf of, in the interests and at the order of BITĖ (e.g. carry out the functions of security assurance, provide IT services, also to consultants or other providers of legal services, etc.). These recipients shall be provided with data on the basis of concluded personal data processing agreements only, which discuss specific data processing instructions and establish appropriate organizational and technical measures for the processors that meet the requirements of confidentiality and security; (2) competent governmental and / or law enforcement authorities (e. g., courts, police or other supervisory authorities). These recipients may be provided with data only if this is required according to applicable legislation and only in accordance with the procedure established by laws in order to ensure the rights of BITĖ, security of customers, employees and/or resources, and to make, submit and / or defend legal claims.

Data processing terms:

Video recordings in the territory and/or premises of BITĖ or related personal data shall be processed for 14 (fourteen) days from the recording date.

If a video captures circumstances of a crime and / or another incident, these videos may be processed throughout the entire period of investigation of the incident (including investigations by law enforcement authorities, litigation, etc.).

 • Communication with you on social networks
 
Purpose of processing: (description)

Increasing BITĖ’s representation and awareness in public space, communication with subjects in social networks.

In order to properly represent BITĖ and increase the awareness of BITĖ-managed brands in the public space, we administer brand accounts on these social networks: „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir „YouTube“.

Conditions of the lawfulness of processing:

When you visit social network accounts (wbsites) administered by BITĖ and communicate with us (provide your personal data on our administered social network accounts), you express your consent to such processing of personal data, therefore shall will process your personal data in accordance with the condition of lawfulness of processing enshrined in clause a) of Article 6(1) of the Regulation, i. e. your consent.

Personal data being processed and the use of data:BITĖ shall process personal data of the following categories and use them to achieve the above goals:
 • Account data, i.e. name, surname (title), photos (e.g. profile and/ or photos bearing a trademark managed by BITĖ).
 • Communication data, i. e. information about communication in the accounts of trademarks managed by BITĖ (for example, “likes”, “follows”, “comments”, “shares” or visits, etc.), information about received messages (message content, time of receipt, attachments, correspondence history, etc.); information on participation in events and / or games held by BITĖ (e.g. participation, non-participation, interest, compliance with the rules of the game, etc.); information about BITĖ’s rating (e.g. rating score, feedback, etc.).

The said personal data are used for the representation of trademarks managed by BITĖ in the public space, administration of accounts of trademarks managed by BITĖ, organization of events / games and other mutual communication between trademarks managed by BITĖ and entities.

Data sources:

The said personal data shall be obtained from social network managers in social network accounts administered by BITĖ (i.e. profiles of data subjects in social networks). You provide BITĖ with data on social networks when you visit and perform other actions or otherwise communicate in social network accounts administered by BITĖ.

Data provision:

BITĖ may transfer and / or grant access to the above personal data processed for these purposes to the following categories of recipients: (1) other data controllers who may obtain such personal data for the provision of the Services or the discharge of obligations provided for in legislation (e.g. social network managers); (2) data processors who provide services and process your data on behalf of, in the interests and at the order of BITĖ (e.g. providing IT services, consultants of marketing or related services, etc.). These recipients shall be provided with data on the basis of concluded personal data processing agreements only, which discuss specific data processing instructions and establish appropriate organizational and technical measures for the processors that meet the requirements of confidentiality and security.

Please note that personal data provided on social networks shall be processed in cooperation with social network managers (i.e. on Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn platforms). Therefore, the social network manager also receives your communication with BITĖ. So, if you want to learn more about the processing of personal data on a specific social network, we recommend you to read the privacy policy of a specific social network manager: (1) „Facebook“ privacy policy; (2) „Instagram“ privacy policy; (3) „LinkedIn“ privacy policy; (4) „YouTube“ privacy policy.

Data processing terms:

Personal data processed on social network accounts (social media platforms) administered by BITĖ shall not be additionally collected and processed in BITĖ’s internal systems (except in cases when BITĖ has another basis for processing of such data), therefore these data shall be processed in observance of the terms set by the social network manager, but no longer than your consent to the processing of these data is valid (i.e. until you delete your respective communication data yourself).

Please note that we shall reserve the right to remove illegal material should it turn out that doing that is necessary (e.g. when infringing or illegal posts , hateful comments, obscene feedback (sexually explicit) or attachments (e.g. photos or videos) are published infringing, inter alia, copyright, personal rights or other legal acts, as well as norms of morals and ethics.

You shall be liable for the accuracy, correctness and completeness of your personal information. Therefore, should your personal data necessary to achieve the above-mentioned purposes change, you shall have the duty to notify BITĖ of the changed personal data without any undue delay.

Please note that by submitting your personal data, you assume full liability for the lawfulness of the submission of your personal data and shall be liable for losses of BITĖ and/ or third parties that may arise due to unlawful processing of such personal data.

We understand that by providing us with your personal data, you expect that they shall be processed in a lawful, transparent and fair manner only, and shall be protected by appropriate technical and organizational security measures. Therefore, in determining the means of processing of personal data, we take into account the risks involved in the processing of personal data and establish and implement appropriate data protection technical and organizational measures accordingly to ensure physical protection of your personal data, restrict access to personal data and, where appropriate, encrypt personal data ensuring protection of the computer network, personal devices, backing up data and applying other safeguards to protect your personal data from accidental or unlawful destruction, damage, alteration, loss, disclosure, or any other unlawful processing.

When processing your personal data, access to personal data shall be granted to authorized employees of BITĖ and BITĖ partners only, who need such access to perform their assigned job duties and who are obliged to comply with confidentiality or other technical and organizational personal data processing requirements provided for by legislation and / or internal BITĖ rules.

Also, please note that data processors hired by BITĖ in certain cases (e. g. IT services, marketing (content) services, etc.) may be established not only in the country of the European Union or the European Economic Area, but also outside it, therefore your personal data may also be processed in a third country. Nevertheless, please note that your data shall only be transferred in accordance with the procedure established by law, in application of appropriate safeguards (i. e. by signing personal data processing / provision agreements), thus you shall be provided with a possibility to exercise enforceable data subjects’ rights and effective data subjects’ remedies.

You have the following data subjects’ rights:

 • request access to your personal data processed in BITĖ and receive a copy of this data;
 • request the correction of incorrect, incomplete or inaccurate personal data and / or limit the actions of processing such personal data in BITĖ (except for storage);
 • request the erasure of your personal data processed unlawfully or fraudulently, or redundant personal data and / or restrict actions of processing (except for storage) of such personal data);
 • disagree with the processing of your personal data in BITĖ when such data are processed or planned to be processed based on legal provisions for legitimate interest of BITĖ or a third party, including profiling;
 • withdraw your consent at any time when BITĖ processes your personal data on the basis of a consent (e.g. for direct marketing, staff recruitment or other purposes). However, it is important to note that the withdrawal of a consent does not affect the lawfulness of processing before the moment of withdrawal of a consent;
 • request to obtain personal data (in a structured, commonly used and computer-readable format) and / or transfer them to another data controller where technically possible (“right to data portability”);
 • lodge a complaint with the State Data Protection Inspectorate (ada@ada.lt) regarding BITĖ’s actions and (or) inaction in processing your personal data.


BITĖ does not use decision-making based on automated data processing, including profiling, which could have legal consequences or a similar significant impact on you. However, depending on the history of your browsing and / or orders of goods and services, you may be assigned to the respective category which would allow us to provide you with the most relevant information (e. g. newsletters, individual offers, special discounts, etc.).

Should you want to exercise the above data subjects’ rights, contact the BITĖ Data Protection Officer by e-mail duomenu.apsauga@bite.lt. You can also apply for the exercise of your data subject’s rights in other ways (for example, by submitting a written request directly to BITĖ employees; sending an application by registered mail or through a representative at BITĖ’s registered office address). Click here to download a sample application form.

Please note that in order to exercise your data subject’s rights, you must confirm your identity in one of the following ways: (1) submit a valid identity document along with a request to BITĖ employee’s; (2) when sending a request by mail or courier, include a copy of a valid identity document certified in accordance with the procedure established by law; (3) when submitting a request electronically (by e-mail: duomenu.apsauga@bite.lt), certify it by electronic means of communication that allow to properly identify the person (e.g. by a mobile signature, qualified electronic signature, etc.).

Having received your request for the exercise of data subjects’ rights, we will send you a response immediately, but not later than within 1 month from the date of the request. This period may be extended for another two months, if necessary, depending on the complexity and the number of requests. You will be additionally notified of such an extension within one month. Your requested information will be provided free of charge. However, if we see that your requests are manifestly unfounded or disproportionate, in particular due to their repetitive content, we shall have the right to charge a reasonable fee therefor (i. e. to ask to reimburse administrative costs) or to refuse to act on such request of the data subject.

Should you have any questions regarding the information provided in this privacy policy and/ or would like to express your dissatisfaction, complaints with BITĖ’s privacy provisions, please contact BITĖ in a way convenient for you: (1) in writing - by e-mail duomenu.apsauga@bite.lt; bendraukime@bite.lt and/ or registered office address: Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius; (2) orally – by calling 1501 (+370 699 23 230 when calling from other networks and from abroad) and/ or having arrived at any BITĖ outlet.

Having updated the Policy, BITĖ will notify you of any material amendments by posting a notice on its website www.bite.lt and/ or by providing you with this information directly. Nevertheless, in order to be sure that you are familiar with the latest version of the Policy and the data protection provisions, you should review and repeatedly read the version of the Policy available on the website.

Gaukite pasiūlymą

Mane domina: