ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

 

BITEI bus perduodami jūsų asmens duomenys, priklausantys šioms kategorijoms:

 • pagrindinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, telefono numeris, el. pašto adresas);
 • telefoninių pokalbių įrašai, susiję su Home3 paslaugomis;
 • kiti duomenys, susiję su sutarties, sudarytos su Jumis, vykdymu.


BITĖ gaus, rinks bei toliau tvarkys jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su jumis sudarytą sutartį, jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis BITĘ įpareigos atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reiks tvarkyti dėl BITĖS teisėto intereso (tik jei jūsų interesai nebus svarbesni).

BITĖ tvarkys jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • su jumis sudarytų sutarčių sudarymo ir vykdymo;
 • atsiskaitymo už suteiktas paslaugas kontrolės, apskaitos, skundų nagrinėjimo;
 • paslaugų kokybės užtikrinimo;
 • skolų išieškojimo bei BITĖS interesų apsaugos ir materialinių nuostolių prevencijos;
 • tiesioginės rinkodaros esant jūsų sutikimui;
 • kitais tikslais, turint tinkamą teisėtą pagrindą.


Informuojame, kad jūs, esant BDAR nustatytų papildomų sąlygų visumai, turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisę žinoti);
 • susipažinti su BITĖS tvarkomais jūsų duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisę susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius jūsų asmens duomenis (teisę reikalauti ištaisyti);
 • reikalauti ištrinti su jumis susijusius asmens duomenis (teisę „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad BITĖ apribotų su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisę apriboti);
 • reikalauti perkelti BITEI pateiktus duomenis (teisę į duomenų perkeliamumą);
 • bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui, siekiant teisėtų BITĖS arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisę nesutikti);
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;
 • bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.


BITĖ gali pateikti jūsų duomenis:

 • duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis BITĖS vardu, interesais ir užsakymu (pvz., vykdantiems klientų aptarnavimą salone ar skambučių centre, teikiantiems IT paslaugas, auditoriams, konsultantams, skolų valdymo ir (ar) išieškojimo paslaugų teikėjams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės. Išimtiniais atvejais duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jei BITĖ perduos jūsų asmens duomenis tokiems tvarkytojams, BITĖ imsis visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekiant užtikrinti, kad jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma;
 • įmonėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas bei reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms;
 • kitiems tretiesiems asmenims jūsų sutikimo, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo, ar teisės aktų vykdymo pagrindu.


BITĖ saugos jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Su sutartimis susiję dokumentai ir duomenys bus saugomi 10 metų nuo paskutinės su Jumis sudarytos sutarties pabaigos ir galutinio atsiskaitymo.

TV Play, po jūsų asmens duomenų perdavimo BITEI, įsipareigoja netvarkyti (nepasilikti) jokių jūsų asmens duomenų, nebent tai daryti įpareigotų galiojantys teisės aktai ir (arba) būtų reikalinga su BITE sudarytų sutarčių vykdymui.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į BITĖS duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@bite.lt.


 
Gaukite pasiūlymą

Mane domina: