Svarbi informacija

 1. Žaidimo „Galaxy Unpacked’’ (toliau – žaidimas) organizatorė: UAB „Bitė Lietuva“, Žemaitės g. 15, Vilnius (toliau – BITĖ), įmonės kodas 110688998. 

 1. Žaidimas vyksta nuo 2024 m. sausio 3 d. iki 2024 m. sausio 16 d. 23:59 val.  

 1. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys ir visišką veiksnumą turintys pilnamečiai fiziniai asmenys.   

 1. Žaidime norintys dalyvauti asmenys turi užsiregistruoti gauti informaciją apie naująjį Samsung įrenginį bei užsisakyti gauti BITĖS pasiūlymus nurodytais kontaktais.  

 1. Žaidimo prizas – ‚,Samsung Freestyle 2nd gen‘‘ projektorius, vertė 539,64 eur.  

 1. Pasibaigus žaidimo laikotarpiui, artimiausių 5 (penkių) darbo dienų bėgyje, iš visų žaidimo dalyvių atsitiktiniu būdu bus išrinktas žaidimo prizo laimėtojas.  

 1. Su žaidimo prizo laimėtoju susisieksime asmeniškai registracijos metu pateiktu el. paštu arba nurodytu telefono numeriu.  

 1. Žaidimo prizą laimėtojui perduosime sutartame BITĖS salone.  

 1. Perduodant ir priimant žaidimo prizą, laimėtojas BITEI turės patvirtinti savo tapatybę, pateikdamas (i) asmens tapatybės dokumentą, ir pasirašydamas (ii) žaidimo prizo perdavimo-priėmimo aktą.  

 1. Jeigu pagrindinio prizo laimėtojas per 3 (tris) savaites nuo informavimo dienos neatvyksta į sutartą BITĖS saloną ir nepateikia BITEI reikiamų dokumentų, nurodytų šių taisyklių 9 punkte, laimėtojas netenka teisės į žaidimo prizą. Tokiu atveju prizas lieka BITEI.  

 1. Žaidimo prizas yra apmokestinamas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo tvarka. Gyventojų pajamų mokestį sumoka ir deklaruoja BITĖ.  

 1. Žaidimo prizas į piniginį ekvivalentą ir (ar) kitus prizus (prekes) nekeičiami.  

 1. BITĖ pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles, apie pasikeitimus paskelbdama savo interneto svetainėje bite.lt.  

 1. Reikšmingo šių taisyklių pažeidimo arba nesilaikymo atveju, susiklosčius force majeure aplinkybėms ar dėl kitų pagrįstų priežasčių, BITĖ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti žaidimą.  

 1. Žaidimo metu nustatant bei pasiekiant laimėtoją, taip pat kitais su žaidimo organizavimu bei vykdymu susijusiais tikslais bus tvarkomi šie asmens duomenys: registracijos metu pateiktas vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, taip pat prizo laimėtojo asmens kodas bei adresas. Šių duomenų valdytojas yra BITĖ.  

 1. Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą bei duomenų tvarkymą rasite privatumo politikoje.  

 1. Žaidimo dalyvių duomenys yra saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.  

 1. Žaidime negali dalyvauti UAB „Bitė Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimos nariai, taip pat kiti asmenys, susiję su žaidimo organizavimu, bei jų šeimų nariai.   

Kam reikalinga ši Privatumo politika?

UAB „Bitė Lietuva“ (įm. kodas 110688998; buveinės adresas: Žemaitės g. 15, LT-03118 Vilnius) (toliau – BITĖ; Mes) yra jūsų asmens duomenų valdytojas. Mes itin vertiname ir saugome savo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame informaciją apie Mūsų prekės ženklų interneto svetainėse taikomus asmens duomenų tvarkymo principus bei jūsų asmens duomenų apsaugos užtikrinimą. Šioje Politikoje galite susipažinti su jums aktualia informacija apie jūsų asmens duomenų apsaugą, turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus.

Šios Politikos tikslas yra informuoti jus apie BITĖS ir (ar) jos administruojamų prekės ženklų atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines duomenų apsaugos nuostatas, skirtas užtikrinti jūsų privatumą. Atkreipiame dėmesį, jog ši Politika nėra taikoma, kai naršote kitose interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per BITĖS tinklą, todėl, jei naršote kitose svetainėse, rekomenduojame susipažinti su tų svetainių privatumo politika.

Tvarkydami asmens duomenis Mes vadovaujamės Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.
 

Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi?

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su jumis, kai jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija, įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.

BITĖ, tvarkydama jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į jūsų privatumo apsaugą;

 2. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant jūsų asmens duomenis;

 3. Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;

 4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

 5. Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.
   

Kokiais tikslais BITĖ tvarko jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 1. Teikiant elektroninių ryšių paslaugas ir (ar) parduodant prekes

 2. Teikiant televizijos paslaugas ir (ar) parduodant prekes

 3. Administruojant savitarnos sistemą „Mano BITĖ“

 4. Vykdant elektroninę prekybą

 5. Vykdant tiesioginę rinkodarą

 6. Vertinant klientų mokumą ir valdant įsiskolinimus

 7. Bendraujant su jumis telefonu

 8. Vykdant teritorijos ir (ar) patalpų vaizdo stebėjimą

 9. Komunikuojant su jumis socialiniuose tinkluose


Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti čia.
 

Kokios jūsų pareigos ir atsakomybė?

Jūs esate atsakingas už savo pateiktų asmens duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Todėl, pasikeitus jūsų asmens duomenims, kurie yra būtini pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti, jūs turite pareigą nedelsiant apie pasikeitusius asmens duomenis informuoti BITĘ.

Pažymime, kad pateikdami savo asmens duomenis prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote už BITĖS ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius, galinčius kilti dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo.
 

Kaip mes užtikriname jūsų asmens duomenų saugumą?

Suprantame, kad pateikdami mums savo asmens duomenis tikitės, jog jie bus tvarkomi tik teisėtais, skaidriais ir sąžiningais būdais bei bus apsaugoti tinkamomis techninėmis ir organizacinėmis saugumo priemonėmis. Todėl, nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, atsižvelgiame į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis, bei pagal tai nustatome ir įgyvendiname tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, užtikrinančias fizinę asmens duomenų̨ apsaugą, ribodami prieigos prie asmens duomenų̨ teises, tam tikrais atvejais užšifruodami asmens duomenis, užtikrindami kompiuterių tinklo apsaugą, asmeninių prietaisų apsaugą, darydami atsargines duomenų̨ kopijas ir taikydami kitas apsaugos priemones, kuriomis apsaugomi jūsų̨ tvarkomi asmens duomenys nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Tvarkant jūsų̨ asmens duomenis, prieiga prie asmens duomenų̨ yra suteikiama tik BITĖS ir BITĖS partnerių įgaliotiems darbuotojams, kuriems tokia prieiga yra reikalinga pavestoms darbinėms funkcijoms atlikti bei kurie yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo ar kitų teisės aktuose ir (ar) vidinės BITĖS taisyklėse numatytų techninių bei organizacinių asmens duomenų̨ tvarkymo reikalavimų.

Papildomai nurodome, kad tam tikrais atvejais BITĖS pasitelkiami duomenų tvarkytojai (pvz., IT paslaugos, rinkodaros (turinio) paslaugos ir pan.) gali būti įsisteigę ne tik Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės narės šalyje, tačiau ir už jos ribų, todėl jūsų asmens duomenų tvarkymas gali būti vykdomas ir trečiojoje valstybėje. Nepaisant to, pažymime, kad jūsų duomenys bus perduodami tik teisės aktų nustatyta tvarka, taikant tinkamas apsaugos priemones (t. y. pasirašant asmens duomenų tvarkymo / teikimo sutartis), todėl jums bus suteikiama galimybė naudotis vykdytinomis duomenų subjektų teisėmis ir veiksmingomis duomenų subjektų teisių gynimo priemonėmis.
 

Kokias teises jūs turite ir kaip galite jas įgyvendinti?

Jūs turite šias duomenų subjektų teises:

 1. Prašyti susipažinti su BITĖJE tvarkomais savo asmens duomenimis bei gauti šių duomenų kopiją;

 2. Prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius savo asmens duomenis ir (ar) apriboti tokių asmens duomenų tvarkymo BITĖJE veiksmus (išskyrus saugojimą);

 3. Prašyti ištrinti neteisėtai, nesąžiningai tvarkomus ar perteklinius savo asmens duomenis ir (ar) apriboti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

 4. Nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu BITĖJE, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti BITĖS arba trečiosios šalies teisėtų interesų, įskaitant profiliavimą, remiantis tomis nuostatomis;

 5. Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą, kai jūsų asmens duomenys BITĖJE tvarkomi sutikimo pagrindu. Tačiau svarbu paminėti, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui, vykdytam iki sutikimo atšaukimo momento;

 6. Prašyti gauti savo asmens duomenis (susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu) ir (ar) juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma („teisė į duomenų perkeliamumą“);

 7. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt) dėl BITĖS veiksmų ir (ar) neveikimo tvarkant jūsų asmens duomenis.

Daugiau informacijos apie turimas teises bei jų įgyvendinimą galite rasti čia.
 

Kaip sužinoti apie šios Politikos pakeitimus?

BITEI atnaujinus šią Politiką, apie esminius pakeitimus jus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.bite.lt ir (ar) pateikdami jums šią informaciją tiesiogiai. Nepaisant to, norėdami būti tikri dėl aktualios Politikos redakcijos bei duomenų apsaugos nuostatų, turėtumėte retkarčiais savarankiškai peržiūrėti ir susipažinti su naujausia svetinėje publikuojama Politikos versija.
 

Gaukite pasiūlymą

Mane domina: